Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието;
2. граничните стойности на показателите за шум в околната среда;
3. методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда и на вредните ефекти от шума върху човешкото здраве.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате