Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

В сила от 07.12.2004 г.

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси

Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, наричани по-нататък "обекти и съоръжения за природен газ", които образуват: