Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

Издадена от Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина.
(2) Наредбата се прилага на всички работни места съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, където се извършва механично обработване на дървесина.
Чл. 2. При организиране и осъществяване на механичното обработване на дървесина, освен разпоредбите на тази наредба, се изпълняват и изискванията на:
1. Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г. и бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г.), както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате