Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

(ЗАГЛ. ПОПР. - ДВ, БР. 59 ОТ 2003 Г., ДОП. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., попр. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., доп. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) С тази наредба се уреждат изискванията, условията и редът за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност изисквана от лицата, изпълняващи дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, за признаване на такава правоспособност и редът за провеждане на изпитите за проверка знанията на лицата, отговарящи за безопасността на превозите в системата на:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) управителя на железопътна инфраструктура;
2. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г.) железопътни предприятия;
4. търговски дружества или предприятия, извършващи дейности по строителство и поддържане на железопътната инфраструктура;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате