Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби;
2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините на удостоверяване на съответствието;
3. прегледите на морските кораби за съответствие на оборудването им с техническите изисквания към него;
4. условията и редът за нотифициране на органи за извършване на оценяване на съответствието.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате