Наредба № 54 от 2 юни 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията за медицинската и психологическата годност на кандидатите и на персонала, който осъществява железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности;
2. условията и редът за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи на персонала;
3. редът и начинът за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от експлоатационния персонал, пряко свързан с безопасността на движението на влаковете и маневрената работа в железопътния транспорт.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате