Наредба № 5 от 3 февруари 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита

Обн. ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. редът за извършване на периодичните проверки за техническата изправност на регистрираното оборудване за прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ), използвано на територията на Република България;
2. системата за сертифициране – признаването на сертификатите, издадени от други държави – членки на Европейския съюз, и контролът на проверките на ОППРЗ;
3. изискванията към стационарните и мобилните контролно-технически пунктове за периодичните проверки на ОППРЗ.
(2) Наредбата не се прилага за оборудването за ръчно прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ) и гръбни пръскачки.
(3) Операторите на оборудване за ръчно прилагане на ПРЗ и на гръбните пръскачки са длъжни да:
1. спазват ръководството за безопасната им експлоатация;
2. сменят редовно принадлежностите им;
3. преминат обучението по глава пета, раздел VII от Закона за защита на растенията.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате