Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда

Издадена от Министерството на народното здраве и Централният съвет на българските професионални съюзи
Обн. ДВ. бр.33 от 28 Април 1987 г.. В сила от 1 януари 1987 г.

Чл. 1. (1) При частична ликвидация, при съкращение в щата или при спиране на работа за повече от 30 дни предприятието само след предварително разрешение на съответната окръжна инспекция по охрана на труда може да уволни работници, боледуващи от някоя от следните болести:
1. исхемична болест на сърцето;
2. активна форма на туберкулоза;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате