Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.37 от 29 Април 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016 г., изм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г., изм. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г., доп. ДВ. бр.103 от 24 Декември 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г.) условията и редът за откриване на структури за продължително лечение и рехабилитация в болниците за активно лечение;
3. редът и критериите за определяне на нивото на компетентност на клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории на лечебните заведения за болнична помощ;
4. (нова - ДВ, бр. 22 от 2016 г.) условията и редът за предоставяне на комплексни медицински грижи за болни с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания в болниците за активно лечение.

Чл. 2. Лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи осъществяват видовете лечебни дейности, посочени в издаденото им разрешение от министъра на здравеопазването по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 3. (1) Лечебните заведения за болнична помощ осъществяват дейността си при спазване правата на пациента и:
1. в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика;
2. при осигуреност на лечебното заведение с медицински специалисти на основен трудов договор;
3. при наличие на определените в медицинските стандарти по т. 1 технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение;
4. при осигурено непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, посочени в разрешението, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.
(2) Домовете за медико-социални грижи осъществяват дейността си при спазване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.