Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.37 от 29 Април 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016 г., изм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи;

2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г.) условията и редът за откриване на структури за продължително лечение и рехабилитация в болниците за активно лечение;
3. редът и критериите за определяне на нивото на компетентност на клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории на лечебните заведения за болнична помощ;
4. (нова - ДВ, бр. 22 от 2016 г.) условията и редът за предоставяне на комплексни медицински грижи за болни с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания в болниците за активно лечение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате