Наредба №46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

В сила от 01.01.2002 г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.107 от 11 Декември 2001 г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2011 г., доп. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за железопътен превоз на опасни товари и/или свързаните с него товаро-разтоварни и маневрени дейности, в т.ч. класификацията на опасните товари;
2. изискванията към опаковката и транспортните средства, към превозните документи и реда за издаването им;
3. задълженията на изпращача, превозвача и на получателя във връзка с превозите на опасни товари, както и

3. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2017 г.) задълженията на изпращача, превозвача и на получателя във връзка с превозите на опасни товари, както и на управителя на железопътната инфраструктура;

4. условията и редът за назначаването и професионалната квалификация на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари;
5. (нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г.) изискванията към лицата, изпълняващи функции, свързани с превоз на опасни товари.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате