Наредба № 46 от 3 декември 2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов

В сила от 11.12.2001 г.

Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.107 от 11 Декември 2001 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов.
(2) Свидетелството по ал. 1 се издава на лице, което е преминало курс на обучение и е положило успешно изпит.
(3) Не се изисква свидетелство за правоспособност по ал. 1 от лицата, които са завършили висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате