Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. провеждане на курсове за начална квалификация на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача;
2. провеждане на курсове за периодично обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача;
3. извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация на лицата, организиращи и провеждащи курсове за обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача;
4. организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална квалификация.

 

Този материал е от

специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ

НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на

системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и

с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в

нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по

прилагането им!

Спести време с експертна

информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или използвайте функцията REFRESH на Вашия браузър. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.