Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал

Издадена от министъра на транспорта
Обн. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г.) С тази наредба се определят изискванията за работното време и почивката на лицата от авиационния персонал, притежаващи свидетелство за правоспособност, извън лицата от авиационния персонал по чл. 20 - чл. 20г от Наредба № 37 от 2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2009 г.).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент