Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал

image_printПринтирай

Издадена от министъра на транспорта
Обн. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г.) С тази наредба се определят изискванията за работното време и почивката на лицата от авиационния персонал, притежаващи свидетелство за правоспособност, извън лицата от авиационния персонал по чл. 20 - чл. 20г от Наредба № 37 от 2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2009 г.).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент