Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (Загл. изм. – ДВ, бр. 89 от 2017 г.)

Издадена от министъра на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.89 от 7 Ноември 2017г.

Чл. 1. С тази наредба се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците и които представляват пречка за заемане на длъжност на педагогически специалист.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате