Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

Тази страница е част от правната и информационна система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вижте абонаментните планове

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на биологични агенти на работното място.
Чл. 2. Наредбата се прилага във всички предприятия, места и дейности по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, когато работещите са или могат да бъдат експонирани на биологични агенти в резултат на работата им.
Чл. 3. (1) Биологичните агенти се класифицират в четири рискови групи в зависимост от нивото на риск от инфекция:
1. група 1 - биологични агенти, които вероятно няма да причинят заболяване у хората;
2. група 2 - биологични агенти, които могат да причинят заболяване у хората и да представляват опасност за работещите, но не е вероятно да се разпространят в обществото и обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение;
3. група 3 - биологични агенти, които могат да причинят тежко заболяване у хората и да представляват сериозна опасност за работещите, възможен е риск за разпространяване на заболяването в обществото, но обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение;
4. група 4 - биологични агенти, които причиняват тежки заболявания у хората и представляват сериозна опасност за работещите, съществува висок риск за разпространяване на заболяването в обществото и обикновено няма ефективна профилактика или средства за лечение.
(2) Класифицираните биологични агенти са посочени в приложение № 1.
(3) В случаите, когато биологичният агент, който трябва да бъде оценяван, не е включен в приложение № 1 и не може да бъде класифициран точно в една от посочените в него групи, той се класифицира в съответствие с ал. 1, като се определя по-високата рискова група сред алтернативите.
Чл. 4. (1) Рискът се оценява съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.).
(2) При оценката на риска задължително се определят видът, степента и продължителността на експозицията на работещите с биологични агенти.
(3) При дейности, които са свързани с експозиция на различни групи биологични агенти, рискът се оценява на базата на опасността от всички налични биологични агенти.
(4) Оценката периодично се преразглежда и при всеки случай на промяна на условията, които влияят на експозицията на работещите на биологични агенти.
(5) Работодателят предприема необходимите мерки за отстраняване или намаляване на рисковете в зависимост от резултатите от оценката на риска.
(6) Работодателят е длъжен при поискване да предоставя на контролните органи използваната информация за извършване на оценката на риска.
Чл. 5. Оценката на риска се извършва въз основа на наличната информация, която включва:
1. класификация на биологичните агенти, които са или могат да бъдат опасност за човешкото здраве, съгласно чл. 3;
2. информация за заболяванията, които могат да се проявят в работещите вследствие на работата им;
3. възможни алергични реакции и/или токсични въздействия като резултат от работата на работещите;
4. данни за заболявания, които са установени при работещи и са пряко свързани с тяхната работа;
5. нормативни актове за контрол на биологичните агенти с цел опазване здравето на работещите, когато те са или могат да бъдат експонирани на биологични агенти вследствие на работата им;
6. всяка друга информация, полезна за оценяване на риска.
Чл. 6. (1) При работа с биологични агенти от първа група, включително живи атенюирани ваксини, както и в случаите, в които резултатите от оценката по чл. 4 покажат, че експозицията и/или възможната експозиция е на биологичен агент от първа група и не е установен здравен риск за работещите, се спазват принципите на производствената безопасност и хигиена.
(2) В случаите, в които резултатите от оценката на риска показват, че дейностите в приложение № 2 не са пряко свързани с биологични агенти, но има възможност за експониране на работещите, се прилагат разпоредбите на чл. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16.

Раздел II
Задължения на работодателите

Чл. 7. Всеки работодател е длъжен да избягва употребата на опасни биологични агенти чрез заместването им с биологични агенти, които не са опасни или са по-малко опасни, когато характерът на извършваната работа позволява това.
Чл. 8. (1) В случаите, в които резултатите от оценяването на риска показват риск за здравето и безопасността на работещите, работодателят е задължен да предотврати експонирането им на биологични агенти.
(2) Когато предотвратяване е технически невъзможно, работодателят намалява риска от експониране чрез:
1. ограничаване броя на работещите, които са или могат да бъдат експонирани;
2. организиране на работните процеси и предприемане на технически мерки така, че да се избегне или сведе до минимум контаминирането на работното място с биологични агенти;
3. осигуряване на колективни средства за защита и/или лични предпазни средства;
4. хигиенни мерки с цел опазване или намаляване възможността за случайно пренасяне или контаминиране на работното място с биологичен агент;
5. употреба на знак за биоопасност съгласно Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.) и други подходящи предупредителни знаци;
6. съставяне на план за действие при аварии, свързани с биологични агенти, който включва и план за спешни действия за опазване на работещите от експозиция на биологични агенти от група 3 или 4 при аварии и технически инциденти;
7. изследване (където е необходимо и технически възможно) за наличието на използваните биологични агенти, извън определените за тях места;
8. осигуряване на средства за безопасно събиране, съхранение и унищожаване на отпадъци, когато е необходимо и след съответна обработка, както и употреба на обезопасени и обозначени контейнери;
9. мероприятия за безопасно боравене и пренасяне на биологични агенти на работното място.
Чл. 9. (1) Когато резултатите от оценката на риска показват риск за здравето и безопасността на работещите, при поискване от контролните органи работодателят предоставя информация за:
1. резултатите от оценката;
2. дейностите, при които работещите са или могат да бъдат изложени на биологични агенти;
3. броя на експонираните работещи;
4. името и квалификацията на органа за безопасност и здраве при работа;
5. взетите предпазни и защитни мерки, включително работни процедури и методи;
6. плана за спешни действия по чл. 8, ал. 2, т. 6.
(2) Работодателят е длъжен при поискване да представи и на работещите и/или техните представители информацията по ал. 1.
(3) Работодателят незабавно информира съответната дирекция "Областна инспекция по труда" и хигиенно-епидемиологичната инспекция за всякаква злополука или инцидент, който може да доведе до контаминирането с биологичен агент и може да причини тежка инфекция у хората и/или заболяване.
(4) В случаите, когато предприятието прекратява дейността си, списъкът по чл. 13 трябва да се съхранява в Националния осигурителен институт, а здравното досие по чл. 19 се съхранява съгласно изискванията на Наредба № 14 от 1998 г. за службите по трудова медицина (ДВ, бр. 95 от 1998 г.).
Чл. 10. (1) При дейности с биологични агенти, при които съществува риск за здравето и безопасността на работещите, работодателят:
1. осигурява на работещите необходимото предпазно и специално облекло;
2. осигурява на работещите подходящи средства за измиване и тоалет, включително и средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата;
3. осигурява правилното съхраняване на предвиденото за целта място на всички необходими предпазни средства, проверката и почистването им, при възможност преди и след всяка употреба, както и поправянето или подменянето им при дефект и преди по-нататъшна употреба;
4. специфицира процедурите за вземане, боравене и изследване на проби от човешки или животински произход;
5. въвежда забрана за работещите за консумиране на храни и напитки в работните зони, където съществува риск от контаминиране с биологични агенти.
(2) Личните предпазни средства, включително и работното облекло, за които се предполага, че са контаминирани с биологични агенти, се отделят при напускане на работната зона и се съхраняват разделно от другите облекла. Работодателят осигурява тяхното обеззаразяване, почистване или унищожаването им при необходимост.
(3) Средствата за прилагане на мерките в предходните алинеи са за сметка на работодателите.
Чл. 11. (1) Работодателят осигурява на работещите и/или техните представители подходящо обучение и инструктаж относно:
1. потенциалните рискове за здравето;
2. мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване на експозицията;
3. хигиенните изисквания към работните места и работното оборудване;
4. носенето и използването на предпазни средства и облекло;
5. мерките, които трябва да се предприемат от работещите за предпазване от инциденти;
6. мерките, които трябва да се предприемат от работещите в случаи на инциденти.
(2) Обучението и инструктажът по ал. 1:
1. се извършват при започване на работа, включваща контакт с биологични агенти;
2. се съобразяват с новите или променящите се рискове;
3. периодично се повтарят при необходимост.
Чл. 12. (1) Работодателят осигурява на работното място писмени инструкции и указания относно процедурата, която се следва в случай на:
1. сериозна авария или инцидент при работа с биологичен агент;
2. работа с биологичен агент от група 4.
(2) Работещите са длъжни незабавно да уведомят органа за безопасност и здраве при работа за всяка авария или инцидент, свързани с работа с биологичен агент.
(3) Работодателят незабавно информира работещите и/или техните представители за всяка авария или инцидент, които могат да възникнат вследствие на контаминиране с биологичен агент, който може да причини тежка инфекция за хората и/или заболяване.
(4) При сериозна авария или инцидент работодателят възможно най-бързо информира работещите и/или техните представители за причините, за взетите мерки или за мерките, които трябва да се вземат за справяне със ситуацията.
Чл. 13. (1) Работодателите изготвят списък на работещите, експонирани на биологични агенти от група 3 и /или група 4, в който се посочва видът на извършваната работа, а когато е възможно и конкретният биологичен агент, на който те са експонирани, както и данни за експозициите, авариите и инцидентите.
(2) Работодателят при всяка промяна на обстоятелствата актуализира списъка по ал. 1.
(3) Списъкът по ал. 1 и всички актуализирани списъци по ал. 2 се съхраняват:
1. десет години след края на експозицията;
2. четиридесет години при експозиции с биологични агенти, които:
а) причиняват персистиращи или латентни инфекции;
б) могат да се диагностицират след дълъг период, едва когато заболяването се прояви;
в) имат особено дълги инкубационни периоди, преди да се развие заболяването;
г) причиняват заболявания, които могат да рецидивират след дълъг период независимо от лечението, или
д) могат да имат тежки, дълготрайни последствия.
(4) Работодателят осигурява постоянен достъп до списъците по ал. 1 и 2 на лекаря от службата по трудова медицина, на контролните органи и на органите за безопасност и здраве при работа.
(5) Работодателят при поискване от работещите и/или техните представители им предоставя обобщени данни, изготвени въз основа на информацията, включена в списъците по ал. 1 и 2.
(6) Всеки работещ има право на достъп до отнасящата се за него информация, посочена в списъците по ал. 1 и 2.
Чл. 14. Работодателят решава в сътрудничество и след консултация с работещите и/или техните представители всички въпроси, свързани със защитата на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността им при експозиция на биологични агенти на работното място.
Чл. 15. (1) Работодателят в срок до 30 дни преди започване на работа за първи път с биологични агенти от групи 2, 3 и 4, както и в същия срок преди употреба за първи път на всеки последващ биологичен агент от групи 3 и 4 (в случай че той сам временно класифицира този биологичен агент) обявява пред контролните органи и хигиенно-епидемиологичните инспекции намерението си да извършва такава дейност.
(2) При лабораториите, осигуряващи диагностично обслужване във връзка с биологичните агенти от група 4, работодателят обявява само намерението си да извършва такава дейност.
(3) Повторно обявяване на извършваната дейност се извършва в случаите, когато има съществени промени на процесите и/или процедурите, които могат да окажат влияние върху здравето или безопасността при работа.
(4) Обявяването на дейността включва:
1. седалището и адреса на управление на предприятието и/или заведението;
2. името и квалификацията на лицето, отговорно за безопасността и здравето;
3. резултатите от оценката на риска;
4. вида на биологичния агент;
5. планираните мерки за защита и профилактика.

Раздел III
Медицинско наблюдение

Чл. 16. (1) Работодателят осигурява медицинско наблюдение на работещите, за които е налице риск за здравето или безопасността, установени от оценката на риска. Медицинското наблюдение се извършва:
1. преди експозицията;
2. веднъж годишно.
(2) В зависимост от резултатите за здравното състояние на работещите лекарят от службата по трудова медицина може да предложи на работодателя намаляване на срока по ал. 1, т. 2.
(3) Медицинското наблюдение се организира така, че да дава възможност за прилагане на конкретни мерки.
(4) Наблюдението по чл. 16, ал. 1 се извършва при спазване на изискванията, посочени в приложение № 3.
Чл. 17. (1) Работещите, за които се изискват специални предпазни мерки, се определят при оценката на риска.
(2) Когато при оценката на риска се установи, че има риск за здравето и безопасността на работещите, които нямат изграден имунитет към биологичния агент и за които съществуват ефективни ваксини, работодателят е длъжен да им предложи подходяща ваксинация.
(3) Ваксинацията се извършва съгласно изискванията на Наредба № 2 за видовете имунизации в Република България и сроковете за извършването им (ДВ, бр. 38 от 2000 г.).
(4) Лицата, извършващи медицинското наблюдение, запознават работещите с положителните и отрицателните последици както от ваксиниране, така и от неваксиниране.
(5) Ваксините, които не се заплащат от републиканския бюджет, както и тяхното прилагане са за сметка на работодателя.
(6) Ваксинацията се отразява в имунизационния паспорт на лицето. Копие от него се предоставя на работодателя и на съответната служба по трудова медицина. Данните се предоставят при поискване на контролните органи.
Чл. 18. (1) Когато се установи, че работещ е инфектиран или заболял в резултат от експозиция на биологичен агент, подходящо медицинско наблюдение се осигурява и на останалите работещи, изложени на подобна експозиция.
(2) В случаите по ал. 1 се прави повторна оценка на риска.
Чл. 19. (1) В случаите, в които се извършва медицинско наблюдение, здравното досие се съхранява най-малко 10 години след края на експозицията.
(2) Здравното досие се съхранява 40 години след последната известна експозиция при работа с биологични агенти, посочени в чл. 13, ал. 3, т. 2.
(3) Лекарят от службата по трудова медицина разработва и предлага на работодателя съответните предпазни и защитни мерки, които да се предприемат спрямо отделния работещ.
(4) Работещите имат право да получат информация и съвети за медицинското наблюдение, което може да се извършва след края на експозицията.
(5) На работещите се осигурява достъп до резултатите от медицинското наблюдение, отнасящи се за тях.
(6) Работещите или работодателят могат да поискат обсъждане с лекаря от службата по трудова медицина на резултатите от предприетите предпазни и защитни мерки във връзка с медицинското наблюдение.
(7) Всеки случай на заболявания или смърт, които произтичат от експозиция на биологични агенти по време на работа, се съобщава съгласно Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (ДВ, бр. 33 от 2001 г.).

Раздел IV
Здравни, лечебни и ветеринарномедицински заведения

Чл. 20. При оценката на риска в здравни, лечебни и ветеринарномедицински заведения, с изключение на диагностичните лаборатории, се вземат предвид:
1. възможността за наличие на биологични агенти, които са или могат да бъдат в организма на пациенти (хора и животни), както и в проби или материали, взети от тях;
2. опасността от биологичните агенти, които са или могат да бъдат в организма на пациенти (хора и животни), както и в проби или материали, взети от тях;
3. рисковете в резултат на естеството на работата.
Чл. 21. За защита здравето и безопасността на работещите в заведенията по чл. 20 се прилагат подходящи мерки, в т. ч. и:
1. специфициране на процедури за съответно обеззаразяване и дезинфекция;
2. въвеждане на процедури, позволяващи обработването на отпадъците и отстраняването им без риск.
Чл. 22. С цел минимализиране на риска от инфекция в изолаторите за пациенти (хора и животни), които са или могат да бъдат заразени с биологични агенти от група 3 или група 4, се подбират и прилагат защитни мерки от посочените в приложение № 4, колона А.

Раздел V
Специални мерки за производствени процеси, лаборатории и помещения за животни

Чл. 23. (1) В лабораториите, в т. ч. диагностичните, както и в помещенията за лабораторни животни, които експериментално са заразени с биологични агенти от групи 2, 3 и 4 или които са или могат да бъдат носители на такива агенти, както и при дейности, включващи боравене с биологични агенти от групи 2, 3 и 4 за изследователски, експериментални, учебни или диагностични цели, защитните мерки се определят съгласно приложение № 4 с цел минимализиране на риска.
(2) Мерките по ал. 1 се определят в съответствие с оценката на риска и след установяване на изискваното ниво на защита за биологичните агенти в зависимост от степента на опасност.
(3) Дейностите, включващи боравене с биологични агенти, се осъществяват:
1. само в работни области, които отговарят най-малко на ниво на защита 2 за биологичен агент от група 2;
2. само в работни области, които отговарят най-малко на ниво на защита 3 за биологичен агент от група 3;
3. само в работни области, които отговарят най-малко на ниво на защита 4 за биологичен агент от група 4.
(4) При дейности, включващи боравене с материали, за които съществува възможност от наличие на биологични агенти, които могат да причиняват заболявания у хората, както и при дейности на култивиране или концентрация на биологичните агенти се осигурява ниво на защита най-малко 2. В съответствие с оценката на риска могат да се определят нива на защита 3 или 4.
Чл. 24. (1) При производствени процеси, при които се използват биологични агенти от групи 2, 3 или 4, се прилагат мерките за защита, регламентирани в чл. 23, ал. 2 и 3 на основа практическите мерки и съответните процедури, посочени в приложение № 5.
(2) В съответствие с оценката на риска във връзка с използването на биологични агенти от групи 2, 3 и 4 министърът на здравеопазването има право да определя и други подходящи мерки, които се прилагат при производствена употреба на тези агенти.
Чл. 25. Всички дейности, обхванати от този раздел, при които не е направена окончателна оценка на риска за биологичен агент, за който се смята, че предвидената употреба може да представлява сериозен здравен риск за работещите, могат да се осъществят само на работни места, където нивото на защита отговаря най-малко на ниво 3.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "биологични агенти" са микроорганизми, вкл. онези, които са генетично модифицирани, клетъчни култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция, алергия или токсичност;
2. "микроорганизъм" е микробиологична единица, клетъчна или неклетъчна, способна да се размножава или да пренася генетичен материал;
3. "клетъчна култура" е in vitro растеж на клетките, произлизащи от многоклетъчни организми;
4. "експозиция" е излагане на човешки организъм на въздействието на физични фактори, химични вещества или биологични агенти;
5. "контаминиране" е попадане на биологични агенти и/или продуктите им извън предвиденото за тях място;
6. "работодател" е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията;
7. "органи за безопасност и здраве при работа" е длъжностно лице или специализирана служба в предприятието за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда.
§ 3. Указания по прилагане на наредбата дават Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика.
§ 4. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".
§ 5. Предприятията, работните места и работното оборудване, въведени в експлоатация преди влизането в сила на тази наредба, се привеждат в съответствие с изискванията на приложения № 4 и 5 не по-късно от 3 години от датата на влизането в сила на наредбата.

Тази страница е част от правната и информационна система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вижте абонаментните планове

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

Класификация на биологичните агенти

I. Общи положения при класификацията на биологичните агенти
1. В приложените списъци са класифицирани само биологичните агенти, за които е известно, че причиняват заразяване при хората.
При съставяне на списъците не са взети предвид животински и растителни патогени, за които е известно, че не причиняват заразяване при хората, както и генетично модифицираните микроорганизми.
2. Класифицирането на биологичните агенти се основава на тяхното въздействие върху здрави работещи лица.
Не са взети предвид специфичните въздействия на биологичните агенти върху работещите, чиято възприемчивост е променена вследствие на предшестваща болест, медикаментозно лечение, намален имунитет, бременност или кърмене и др.
Допълнителният риск за тези работещи трябва да бъде оценен при извършване на оценката на риска съгласно чл. 4.
3. Когато биологичните агенти не са посочени в групи 2, 3 и 4 от списъка, те не следва автоматично да се класифицират в група 1.
За биологичните агенти, за които са известни повече от един вид, патогенен за човека, в списъка се включват видовете, които са най-чести причинители на заболявания, като се посочва, че и други видове могат да причинят увреждания на здравето.
Когато в списъка е посочен цял род, от това следва, че непатогенните видове и щамове са изключени.
4. Когато даден щам е атенюиран или е загубил свързаните с вирулентността гени, мерките, изисквани от класификацията на неговите родителски щамове, не се прилагат задължително и за този щам, например когато такъв щам може да се използва като продукт или част от продукта за профилактични или терапевтични цели.
5. Използваната номенклатура съответства на международните споразумения на таксономията и номенклатурата на биологичните агенти.
6. Списъкът на класифицираните биологични агенти подлежи на актуализация.
7. Изискванията, които се отнасят до мерките за защита, съответстващи на класификацията на паразитите, се прилагат само към тези етапи от жизнения цикъл на паразита, при които е възможно заразяване на работещите на работното място.
8. Списъкът съдържа съответни обозначения в случаите, когато: биологичните агенти вероятно са причинители на алергични или токсични реакции; е налична ефективна ваксина; е препоръчително списъкът на експонираните работещи да се държи повече от десет години след края на последната позната експозиция, както и при определени биологични агенти, класифицирани в група 3, при които рискът от заразяване на работещите е ограничен, тъй като обикновено не е възможно заразяване по въздушно-капков път. Обозначенията са следните:
"А" - възможни алергични ефекти;
"Д" - препоръчително е списъкът на експонираните работещи да се държи повече от десет години;
"Т" - производство на токсини;
"В" - налична ефективна ваксина;
"(**)" - биологични агенти, класифицирани в група 3, при които рискът от заразяване на работещите е ограничен, тъй като обикновено не е възможно заразяване по въздушно-капков път.

II. Бактерии и други микроорганизми

Биологичен агентКласификацияЗабележка
Actinobacillus actinomycetemcomitans2
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israelii2
Actinomyces pyogenes2
Actinomyces spp.2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)2
Bacillus anthracis3
Bacteroides fragilis2
Bartonella bacillifonnis2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Bartonella (Rochalinea) spp.2
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2В
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.2
Brucella abortus3
Brucella canis3
Brucella melitensis3
Brucella suis3
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3
Campylobacter fetus2
Campylobacter jejuni2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis2
Chlamydia pneumoniae2
Chlamydia trachomatis2
Chlamydia psittaci (avian strains)3
Chlamydia psittaci (other strains)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium perfringens2
Clostridium tetani2T, В
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, В
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2
Corynebacterium spp.2
Coxiella burnetii3
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Enterobacter aerogenes/cloacae2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (with the exception of non-pathogenic strains)2
Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (e.g. O157:H7 or O103)3 (**)
Flavobacterium meningosepticum2
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella tularensis (Type A)3
Francisella tularensis (Type B)2
Fusobacterium necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila2
Legionella spp.2
Leptospira interrogans (all serovars)2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii2
Morganella morganii2
Mycobacterium africanum3В
Mycobacterium avium/intracellulare2
Mycobacterium bovis (except BCG strain)3В
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium fortuitum2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium microti3 (**)
Mycobacterium paratuberculosis2
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium tuberculosis3В
Mycobacterium ulcerans3 (**)
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma caviae2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2В
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Pasteurella multocida2
Pasteurella spp.2
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shigelloides2
Porphyromonas spp.2
Prevotella spp.2
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens2
Providencia rettgeri2
Providencia spp.2
Pseudomonas aeruginosa2
Pseudomonas mallei3
Pseudomonas pseudomallei3
Rhodococcus equi2
Rickettsia akari3 (**)
Rickettsia canada3 (**)
Rickettsia conorii3
Rickettsia montana3 (**)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia tsutsugamushi3
Rickettsia spp.2
Rochalimaea quintana2
Salmonella Arizonae2
Salmonella Enteritidis2
Salmonella Typhimurium2
Salmonella Paratyphi A, B, C2В
Salmonella Typhi3 (**)В
Salmonella (other serovars)2
Serpulina spp2
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae (Type 1)3 (**)T
Shigella dysenteriae, other than Type12
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus pneumoniae2
Streptococcus pyogenes2
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.2
Treponema carateum2
Treponema pallidum2
Treponema pertenue2
Treponema spp.2
Vibrio cholerae (including El Tor)2
Vibrio parahaemolyticus2
Vibrio spp2
Yersinia enterocolitica2
Yersinia pestis3В
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.2

III. Вируси (*)

Биологичен агентКласификацияЗабележка
Adenoviridae 2
Arenaviridae
I-CM-Lassa Virus Complex
(Old World arena viruses):
Lassa Virus4
Lymphocytic (strains)3
Lymphocytic choriomeningitis
virus (other strains)2
Mopeia virus2
Other LCM - Lassa complexviruses2
Tacaribe-Virus Complex
(New World arena viruses):
Guanarito virus4
Junin virus4
Sabia virus4
Machupo virus4
Flexal virus3
other Tacaribe complex viruses2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Belgrade
(also known as Dobrava)3
Bhanja2
Bunyamwera virus2
Germiston2
Oropouche virus3
Sin Nombre
(formerly Muerto Canyon)3
California encephalitis virus2
Hantaviruses:
Hantaan
(Korean haemorrhagic fever)3
Seoul virus3
Puumala virus2
Prospect Hill virus2
Other hantaviruses2
Nairoviruses:
Crimean-Congo
haemorrhagic fever4
Hazara virus2
Phleboviruses:
Rift Valley fever3В
Sandfly fever2
Toscana virus2
Other bunyaviridae known to be pathogenic2
Caliciviridae
Hepatitis E virus3(**)
Norwalk virus2
Other Caliciviridae2
Coronaviridae 2
Filoviridae
Ebola virus4
Marburg virus4
Flaviviridae
Australia encephalitis
(Murray Valley encephalitis)3
Central European tick-borne encephalitis virus3 (**)В
Absettarov3
Hanzalova3
Hypr3
Kumlinge3
Dengue virus type 1-43
Hepatitis C virus3 (**)Д
Japanese B encephalitis3В
Kyasanur Forest3В
Louping ill3 (**)
Omsk (a)3В
Powassan3
Rocio3
Russian spring-summer encephalitis (TBE) (a)3В
St Louis encephalitis3
Wesselsbron virus3 (**)
West Nile fever virus3
Yellow fever3В
Other flaviviruses known to be pathogenic2
Hepadnaviridae
Hepatitis B virus3 (**)В, Д
Hepatitis D virus (Delta) (б)3 (**)В, Д
Herpesviridae
Cytomegalovirus2
Epstein-Barr virus2
Herpesvirus simiae (B virus)3
Herpes simplex virus types 1 and 22
Herpesvirus varicella-zoster2
Human B-lymphotropic virus (HBLV-HHV6)2
Human Herpes virus 72
Human Herpes virus 82Д
Orthomyxoviridae
Influenza viruses types A, B and C2В(в)
Tick-borne orthomyxoviridae:
Dhori and Thogoto2
Papovaviridae
BK and JC viruses2Д (г)
Human papillomaviruses2Д (г)
Paramyxoviridae
Measles virus2В
Mumps virus2В
Newcastle disease virus2
Parainfluenza viruses types 1 to 4
Respiratory syncytial virus
Parvoviridae
Human parvovirus (B 19)2
Picornaviridae
Acute haemorrhagic conjunctivitis virus (AHC)2
Coxsackie viruses2
Echo viruses2
Hepatitis A virus (human enterovirus type 72)2В
Polioviruses2В
Rhinoviruses2
Poxviridae
Buffalopox virus (д)2
Cowpox virus2
Elephantpox virus (е)2
Milkers' node virus2
Molluscum contagiosum virus
Monkeypox virus3В
Orf virus2
Rabbitpox virus (ж)2
Vaccinia virus2
Variola (major and minor) virus4В
Whitepox virus ("Variola virus")4В
Yatapox virus (Tana & Yaba)2
Reoviridae
Coltivirus2
Human rotaviruses2
Orbiviruses
Reoviruses2
Retroviridae
Human immunodeficiency viruses3(**)Д
Human T-cell lymphotropic viruses (HTLV) types 1 and 23(**)Д
SIV(з)3(**)
Rhabdoviridae
Rabies virus3 (**)В
Visicular stomatitis virus2
Togaviridae
Alfaviruses:
Eastern equine encephalomyelitis3В
Bebaru virus2
Chikungunya virus3 (**)
Everglades virus3 (**)
Mayaro virus3
Mucambo virus3 (**)
Ndumu virus3
O'nyong-nyong virus2
Ross River virus2
Semliki Forest virus2
Sindbis virus2
Tonate virus3 (**)
Venezuelan equine encephalomyelitis3В
Western equine encephalomyelitis3В
Other known alphaviruses2
Rubivirus (rubella)2В
Toroviridae 2
Unclassified viruses
Equine morbillivirus4
Hepatitis viruses not yet identified3 (**)Д
Unconventional agents associatedwith the transmissible spondiform encephalopathies (TSEs)(и):
Creutzfeldt-Jakob disease3 (**)Д (г)
Variant Creutzfeldt-Jakob disease3 (**)Д (г)
Bovine spondiform encephalopathies (BSE) and other related animal TSEs (и)3 (**)Д (г)
Gerstmann-Straeussler-Scheinker syndrome3 (**)Д (г)
Kuru3 (**)Д (г)

 

Забележка. Означенията в списъка са използвани в следния смисъл:
"spp." - други видове биологични агенти, които са известни като патогенни за хората;
"(*)" - вируси, които вече са изолирани у хората и които не са оценени и не са класифицирани в това приложение, трябва да се класифицират най-малко в група 2, с изключение на случаите, в които има доказателства, че те вероятно не причиняват заболявания у хората;
"(a)" - Tick-borne encephalitis;
"(б)" - вирусът на хепатит D е патогенен за работниците само при едновременно присъствие или вторична инфекция, причинена от вируса на хепатит В; следователно ваксинирането срещу хепатит В ще защити работниците, които не са засегнати от вируса, причиняващ хепатит В, срещу хепатит D вируса (Делта);
"(в)" - само за тип А и В;
"(г)" - препоръчва се за работа, включваща директен контакт с тези агенти;
"(д)" - два вируса са идентифицирани: един тип buffalopox и другият е вариант на Vaccinia virus;
"(е)" - вариант на cowpox virus;
"(ж)" - вариант на Vaccinia;
"(з)" - понастоящем няма данни за заболявания на хората, причинени от ретровируси с маймунски произход; като предпазна мярка защитно ниво 3 е препоръчително при работа с тях;
"(и)" - няма данни за инфекция при хората, причинена от агентите, причиняващи Луда крава енцефалит; въпреки това защитно ниво 3 (**) е препоръчително най-малко като предпазна мярка за лабораторна работа, с изключение на лабораторна работа, свързана с идентифициран агент screpie, където защитно ниво 2 е достатъчно.

IV. Паразити

Биологичен агентКласификацияЗабележка
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Ascaris lumbricoides2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balantidium coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.2
Clonorchis sinensis2
Clonorchis viverrini2
Cryptosporidium parvum2
Cryptosporidium spp.2
Cyclospora cayetanensis 2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Echinococcus granulosus3(**)
Echinococcus multilocularis3(**)
Echinococcus vogeli3(**)
Entamoeba histolytica2
Fasciola gigantica2
Fasciola hepatica2
Fasciolopsis buski2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania brasiliensis3(**)
Leishmania donovani3(**)
Leishmania ethiopica2
Leishmania mexicana2
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania major2
Leishmania spp.2
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Naegleria fowleri3
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opisthorchis felineus2
Opisthorchis spp.2
Paragonimus westermani2
Plasmodium falciparum3(**)
Plasmodium spp. (human and simian)2
Sarcocystis suihominis2
Schistosoma haematobium2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp2
Taenia saginata2
Taenia solium3(**)
Toxocara canis2
Toxoplasma gondii2
Trichinella spiralis2
Trichuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Trypanosoma brucei rhodesiense3(**)
Trypanosoma cruzi3
Wuchereria bancrofti2

V. Гъби

Биологичен агентКласификацияЗабележка
Aspergillus fumigatus2A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
Candida albicans2A
Candida tropicalis2
Cladophialophora bantiana (formerly: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum or trichoides)3
Coccidioides immitis3A
Cryptococcus neoformans var.
neoformans (Filobasidiella
neoformans var. neoformans)2A
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora2A
Emmonsia parva var. Parva2
Emmonsia parva var. Crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Fonsecaea compacta2
Fonsecaea pedrosoi2
Histoplasma capsulatum var capsulatum (Ajellomyces capsulatus)3
Histoplasma capsulatum duboisii3
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.2A
Neotestudina rosatii2
Paracoccidioides brasiliensis3
Penicillium marneffei2A
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Trichophyton rubrum2
Trichophyton spp.2

 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2

Дейности, при които е възможен контакт с биологични агенти
1. Работа в предприятия за производство на храни.
2. Работа в селското стопанство.
3. Работа, при която има контакт с животни и/или продукти от животински произход.
4. Работа в здравни и лечебни заведения, вкл. изолатори и морги.
5. Работа в клинични, ветеринарномедицински и диагностични лаборатории, с изключение на диагностичните микробиологични лаборатории.
6. Работа, свързана с третиране на отпадъци.
7. Работа в пречиствателни станции за отпадни води.

 

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4
Изисквания за медицинско наблюдение на работещите
1. Лекарите, които извършват медицинското наблюдение на работещите, експонирани на биологични агенти, трябва да са добре запознати с условията на труд и експозицията на всеки работещ.
2. Медицинското наблюдение на работещите се извършва в съответствие с принципите и практиката на трудовата медицина и включва най-малко:
- поддържане на медицинско досие на работещия;
- оценка на здравното състояние на работещия;
- провеждане, където е подходящо, на биологичен мониторинг, както и откриване на ранни и обратими ефекти.
3. При здравното наблюдение на работещите се прилагат най-новите постижения в областта на трудовата медицина.
Приложение № 4 към чл. 22

Защитни мерки за минимализиране риска от инфекция

 

Нива за защита
(А)
Мерки за защита
(В)
1. Работното място да бъде отделено от всички други дейности в същата сграданепрепоръчителнода
2. Въздухът, който се подава, и въздухът, който се отвежда от работното място, да бъде напълно филтрираннеда, за отвеждания въздухда, за подавания и отвеждан въздух
3. Достъпът е разрешен само за определени работниципрепоръчителнодада, чрез въздушна камера
4. Работното място да може да се изолира, за да се извършва дезинфекциянепрепоръчителнода
5. Специфицирани процедури на дезинфекциядадада
6. Работното място да се поддържа при налягане на въздуха, негативно спрямо атмосфернотонепрепоръчителнода
7. Ефективен векторен контрол, напр. гризачи и инсектипрепоръчителнодада
8. Повърхностите да са непроницаеми за вода и лесни за почистванеда, за работна мебелда, за работна мебел и подоведа, за работна мебел, стени, подове и тавани
9. Повърхностите да са устойчиви на киселини, основи, разтворители, дезинфектантипрепоръчителнодада
10. Безопасно съхранение на биологичните агентидадада, съхранение при отговорно пазене
11. Да се осигури прозорец или друго приспособление за наблюдение на заетите лицапрепоръчителнопрепоръчителнода
12. Лабораторията да поддържа свое собствено оборудваненепрепоръчителнода
13. Инфектираният материал, вкл. и животните, да се обработва в безопасна камера, изолатор или друго подходящо помещениекъдето е необходимода, където инфекцията се пренася по въздушен пътда
14. Пещ за изгаряне на животински труповепрепоръчителнода (налично)да, на място

Забележка. Мерките, съдържащи се в това приложение, се прилагат в съответствие с естеството на работата, оценката на риска за работниците и с естеството на съответния биологичен агент.

Приложение № 5 към чл. 24, ал. 1

Защитни мерки за производствените процеси

 

Мерки за защитаНива за защита
1. С жизнеспособните микроорганизми да се работи в система, която отделя физически процеса от обкръжаващата средададада
2. Отпадните газове от затворената система да се обработват, за дасе намалява изпускането имсе предотвратява изпускането имсе предотвратява изпускането им
3. Събирането на проби, добавянето на материали към дадена затворена система и преносът на жизнеспособни микроорганизми към друга затворена система да се извърши дотолкова, доколкотосе намалява освобождаването имсе предотвратява освобождаването имсе предотвратява освобождаването им
4. Течните култури в големи количества не се отстраняват от затворената система, освен ако жизнеспособните микроорганизми не саинактивирани чрез утвърдени изпитани средстваинактивирани чрез утвърдени изпитани химични или физични средстваинактивирани чрез утвърдени изпитани химични или физични средства
5. Проектира се такава изолация, че дасе намалява изпусканетосе предотврати изпусканетосе предотвратява изпускането
6. Затворените системи се разполагат в контролирана зона, като:по изборпо изборда, и целево изградени
а) се сложат знаци за биоопасностпо избордада
б) достъпът се разрешава за определени подбрани лицапо избордада, чрез въздушна камера
в) персоналът носи защитно облеклода, работно облеклодапълна смяна
г) за персонала се осигуряват средства за обеззаразяване и измиванедадада
д) персоналът взима душ, преди да напусне контролираната зонанепо изборда
е) отпадните води от мивки и душове се събират и инактивират преди изпускането имнепо изборда
ж) контролираната зона е подходящо вентилирана за намаляване на контаминирането на въздухапо изборпо изборда
з) контролираната зона се поддържа при налягане на въздуха, негативно спрямо атмосфернотонепо изборда
и) въздухът, който се подава, и въздухът, който се отвежда от работното място, трябва да бъде напълно филтрираннепо изборда
к) контролираната зона се проектира така, че да не позволява разпространяването на цялото съдържание на затворената системанепо изборда
л) контролираната зона е в състояние да се запечатва, за да може да се извърши фумигациянепо изборда
м) отпадните води са обработени преди тяхното крайно изхвърлянеинактивирани чрез валидирани средстваинактивирани чрез валидирани химични или физични средстваинактивирани чрез валидирани химични или физични средства

Забележка. работа с биологични агенти от втора, трета и четвърта група, когато е подходящо, може да се избират или комбинират изискванията за защита от различните категории на основата на оценката на риска на всеки специфичен процес или част от процес.

Тази страница е част от правната и информационна система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вижте абонаментните планове