Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Издадена от Министерството на труда и социалните грижи
Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 1993 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 12 декември 2017 г.

Чл. 1. (1 - изм. ДВ, бр. 99 от 2017 г.) За сключване на трудов договор са необходими:
1. документ за самоличност, който се връща веднага;
2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате