Наредба № 35 от 30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

В сила от 14.12.2012 г.

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура и при реконструкция и основен ремонт на съществуващи мрежи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Чл. 2. Наредбата се прилага за кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура в границите на урбанизираните територии и извън тях.

 

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, предназначени за осигуряване на движението на влаковете и за телеуправление на електроенергийни обекти на железниците;
2. кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, изграждани като подводни във вътрешните морски води и териториалното море;
3. кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, изграждани чрез оптичен съобщителен кабел на стълбовете на въздушните електропроводни линии за високо напрежение.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.