Наредба № 31 от 26 юли 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999 г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000 г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000 г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001 г., изм. ДВ. бр.16 от 12 Февруари 2002 г., изм. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002 г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004 г., изм. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004 г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007 г.- Решение № 6880 от 2 юли 2007 г. по адм. дело № 10967 от 2006 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба определя изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите по чл. 149 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Чл. 2. (1) Правоспособността за управление на МПС се придобива след задължително обучение в присъствена форма, в съответствие с изискванията, при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(2) Придобитите при задължителното обучение знания, умения и поведение се проверяват чрез изпит при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(3) На лицата, положили успешно изпита, се издава свидетелство за управление по реда на чл. 159 от Закона за движението по пътищата, с което се удостоверява правоспособността за управление на МПС от съответната категория.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате