Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради

Издадена от Министерството на народното здраве
Обн. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 1984 г.

Чл. 1. (1) Във въздушната среда на жилищните и обществените сгради следва да не се допуска отделянето от полимерните строителни материали на химични вещества в количества, които могат да оказват пряко или косвено неблагоприятно въздействие на организма на човека.
(2) Пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерните строителни материали във въздушната среда на жилищни и обществени сгради, са посочени в приложение № 1.
(3) Химичните вещества, отделящи се от полимерните строителни материали, за които не са определени пределно допустими концентрации, се допускат в количества до посочените средноденонощни пределно допустими концентрации в приложение № 1 към Наредба № 2 на Министерството на народното здраве за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ, бр. 16 от 1984 г.).