Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2012 г., изм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини.
(2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната собственост.
Чл. 2. Здравните изисквания се отнасят до:
1. сградите и помещенията;
2. оборудването и обзавеждането на помещенията;
3. факторите на средата;
4. дейността в детската градина.

Вашият коментар