Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Обн. ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на техническите прегледи за проверка на техническата изправност и идентификацията на регистрираната земеделска и горска техника, включително превозните средства и машините за земни работи, наричани по-нататък „техниката“.
Чл. 2. (1) Техническите прегледи са годишни, сезонни и тематични.
(2) На годишен технически преглед (ГТП) подлежат тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и машините за земни работи.
(3) На сезонен технически преглед подлежи сменяемата прикачна техника.
(4) Тематичните технически прегледи на техниката се извършват въз основа на заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате