Наредба №3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.38 от 9 Май 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г.

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата в Република България.

Чл. 2. (1) В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.
(2) В тях се осъществява и медицинско обслужване на спешните състояния при децата и учениците до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.

Чл. 3. (1) Към детските заведения и училищата се организират здравни кабинети. Дейността на здравните кабинети се осъществява от медицинска сестра или фелдшер с образователно-квалификационна степен специалист или бакалавър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Дейността на здравния кабинет може да се осъществява и от правоспособен лекар или специалист по хигиена на детско-юношеската възраст, педиатрия или обща медицина.
(3) Медицинските специалисти по ал. 1 и 2 трябва да са преминали следдипломно обучение по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (НЦХМЕХ) и Националния център по обществено здраве (НЦОЗ) и по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ.

Чл. 4. Дейността на здравния кабинет може да се осъществява и от лекар, медицинска сестра или фелдшер от амбулатория за първична медицинска помощ.


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.