Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Издадена от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г.

Глава първа.
ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Чл. 1. С тази наредба се определят формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (декларацията).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г.) Декларацията се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа.

Чл. 3. (1) Декларацията се подава в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно в срок до 30 април на следващата година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г.) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава декларация по ал. 1.

Глава втора.
ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Чл. 4. (1) Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път по образец съгласно приложение № 1.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г.) Декларацията се подава на електронен носител или по електронен път по утвърден формат на записа, като се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от ИА "Главна инспекция по труда". Програмният продукт се предоставя чрез дирекциите "Инспекция по труда" или интернет страницата на ИА "Главна инспекция по труда".
(4) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г.) Декларацията се подава по електронен път само когато задълженото лице по чл. 2 или неговият законен или упълномощен представител притежава квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар