Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“

В сила от 2.03.2001 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори" (по-нататък "монтьор на асансьори").

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате