Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за регистрация, обработка и съхраняване на данните в регистър на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения.

 

Чл. 2. Регистърът се създава в Министерството на здравеопазването и представлява база данни, която включва информация относно:
1. данни за получени индивидуални дози;
2. данни от медицинското наблюдение на лицата по чл. 1.

 

Чл. 3. Министърът на здравеопазването определя със заповед длъжностно лице, което води регистъра по чл. 1.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате