Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за регистрация, обработка и съхраняване на данните в регистър на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения.

Чл. 2. Регистърът се създава в Министерството на здравеопазването и представлява база данни, която включва информация относно:
1. (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) данни за самоличността, професията и работодателя на лицата по чл. 1;
2. (предишна т. 1, доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) данни за получени индивидуални дози от лицата по чл. 1;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) данни от медицинското наблюдение на лицата по чл. 1.

Чл. 3. Министърът на здравеопазването определя със заповед длъжностно лице, което води регистъра по чл. 1.

Чл. 3. Министърът на здравеопазването определя със заповед длъжностно лице, което води регистъра по чл. 1.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ