Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003 г., попр. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.
(2) Дискотеките са заведения за развлечение, предимно за танцуване, с дансинг и с ограничен брой места за сядане.

 

Чл. 2. (1) Дискотеките се разкриват в самостоятелни сгради, комплекси за развлечение, хотели, административни сгради, спортни комплекси и други подходящи помещения в населените места.
(2) Дискотеки могат да се разкриват и сезонно на открито, на определени площадки на стадиони, плажни ивици, увеселителни паркови площадки и открити басейни, при осигуряване на най-малко 200 метра до най-близките жилищни сгради.
(3) Дискотеки не могат да се разкриват в обекти, подлежащи на усилена шумозащита - лечебни заведения, детски градини и училища, общежития, жилищни сгради и прилежащи към тях помещения.
(4) Временни дискотеки за ученици могат да се организират и във физкултурните салони на училищата в извънучебно време, при спазване на изискванията по чл. 4, 8, 9 и 10.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате