Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация

В сила от 03.09.2006 г.

Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., попр. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят видът на изпитванията, методите и нормените стойности за изпитване на електрозащитни средства в процеса на експлоатация.

 

Чл. 2. Наредбата се прилага във всички лаборатории, където се извършват изпитвания по чл. 1, независимо от формата на собственост и управление.

 

Чл. 3. Наредбата се прилага за изпитването на:
1. изолиращи щанги от всички видове: манипулационни (оперативни); измервателни; за преносими заземители;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате