Наредба № 2 от 30.01.2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии

Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и начинът за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ) в горските територии;
2. изискванията при употребата на ПРЗ в горските територии;
3. изискванията при доставка, превоз, съхранение и използване на ПРЗ в горските територии;
4. задълженията на лицата при прилагане на ПРЗ;
5. условията за безопасност при работа с ПРЗ.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате