Наредба № 2 от 1979 г. по безопасността на труда при производството и работата с хлор

Издадена от Централния съвет на Българските професионални съюзи
Обн. ДВ. бр.9 от 30 Януари 1979 г. В сила от 03.03.1979 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Обсег и приложение

Чл. 1. Тази наредба се отнася за безопасността на труда при производството, транспорта, съхранението и употребата на хлор и е задължителна за комбинатите, заводите, предприятията и др., които осъществяват такава дейност, наричани по-нататък за краткост "поделения", независимо от тяхното ведомствено подчинение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате