Наредба № 19 от 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011 г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) С наредбата се определят устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях.

 

Чл. 2. (1) Оптиките са организационно обособени структури, в които се осъществяват следните дейности:
1. здравна консултация по проблемите на зрението;
2. предприемане на мерки за корекция на зрението, предписани от лекар;
3. изработка на очила, ремонт и корекция на рамки;
4. продажба на очила и материали за очна оптика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) Здравни консултации по ал. 1, т. 1 са диагностични методи, които включват изследване и определяне на рефракцията, даване на съвети и могат да завършат с предписване на корекционни средства (очила, лещи и др.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) Здравни консултации по ал. 1, т. 1 могат да се извършват само от лекар с призната специалност по очни болести или от лекар с професионална квалификация, определена в медицинския стандарт по "Очни болести", утвърден с Наредба № 36 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести" на министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 66 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2011 г.) Здравни консултации по ал. 1, т. 1 се осъществяват при условията на чл. 26а, ал. 4 от Закона за здравето.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате