Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.72 от 17 Август 2001 г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят видовете светлинни сигнали, които се използват за регулиране движението на пътните превозни средства и на пешеходците по пътищата, отворени за обществено ползване, както и условията, редът, местоположението, начинът за поставяне и изискванията към пътните светофари, които подават светлинни сигнали.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) При извършване на строителство и ремонт по пътищата условията, местоположението, начинът за поставяне и изискванията към пътните светофари на преносимите светофарни уредби се определят съгласно Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.). Методиката за транспортно-техническите изчисления на преносимите светофарни уредби е дадена в приложение № 28.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате