Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

В сила от 07.03.2008 г.

Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015 г.

Част първа. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 1. С тази наредба се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия, наричани по-нататък "потребители".

 

Чл. 2. Наредбата се прилага за електрически уредби и мрежи с напрежение до 220 kV, осветителни уредби, кондензаторни уредби, акумулаторни уредби и други електрически съоръжения, елементи на енергообзавеждането.