Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.106 от 15 Декември 2021г., В сила от 30.12.2021 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. хигиенните изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни;
2. условията за производство, преработка и дистрибуция на храни.