Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., в сила от 1 януари 2017 г.

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител от държавните и общинските детски градини, училища, от центровете за подкрепа за личностно развитие, от Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център, наричани за краткост „институциите“.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате