Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

Издадена от Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.11 от 3 Февруари 2006 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички предприятия и на всички работни места съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), където се извършват товарно-разтоварни работи.
(2) Наредбата се прилага и от лицата, които самостоятелно упражняват трудова дейност, свързана с извършването на товарно-разтоварни работи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате