Наредба № 12 oт 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на транспорта и съобщенията
Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005 г. В сила от 20.07.2005 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при работа с автомобили.
(2) Специфичните изисквания за осигуряване на ЗБУТ по видове работи са дадени в приложения № 1 - 5.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага на всички работни места съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), където се извършва работа с автомобили.
(2) Наредбата се прилага и от лицата, които самостоятелно упражняват трудова дейност.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате