Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

image_printПринтирай

Обн. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания към изграждането, устройството, обзавеждането, експлоатацията и перилния процес в обществените перални.

Чл. 2. (1) Изискванията на тази наредба не се прилагат за обектите, предлагащи химическо чистене.
(2) В обектите по ал. 1 и в обекти, които не са обществени перални по смисъла на чл. 3, не се допуска предоставянето на перилни услуги по смисъла на тази наредба.

Чл. 3. (1) Обществени перални са:
1. перални, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, на обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, на заведенията за хранене и развлечения и на други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти;
2. индивидуални перални на самообслужване, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, които сами извършват перилния процес.
(2) В обществените перални по ал. 1, т. 2 не се допуска изпиране на пране от обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, от заведенията за хранене и развлечения и от други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти.

Чл. 4. Обществени перални по чл. 3, ал. 1, т. 1 са:
1. перални за изпиране на пране от обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9, букви „в“, „г“ и „е“ от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, от заведенията за хранене и развлечения, от студентски общежития, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и др. и от други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти;
2. перални за изпиране на пране от лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, от здравни заведения по смисъла на Закона за здравето и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, от обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за възрастни;
3. перални за изпиране на пране от детски заведения, от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и ученици и от ученически общежития;
4. ведомствени перални за обслужване единствено на обекта, към който са разкрити;
5. комбинирани перални със самостоятелно обособени сектори за изпиране на пране от обекти, посочени в т. 1, 2 и 3.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.