Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (Загл. изм., ДВ, бр. 67 от 2007 г.)

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001 г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) допустимите размери, маса и натоварване на ос на категориите пътни превозни средства и техните ремаркета съгласно чл. 139 от Закона за движението по пътищата, наричани за краткост "ППС", които не представляват опасност за участниците в движението;
2. условията и редът за движение на извънгабаритни и тежки ППС по пътищата, отворени за обществено ползване.
Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Извънгабаритни са тези ППС или състав от ППС, на които поне един от размерите със или без товар е по-голям от стойностите по чл. 5.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате