Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и хранителната промишленост

Обн. ДВ. бр.37 от 21 Април 1995г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 3 Април 2002 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2002 г.) С тази наредба се определят санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

 

Чл. 2. В селскостопанските аптеки се продават:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 1999 г., в сила от 15.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2002 г.) продукти за растителна защита в малки опаковки от II и III категория за употреба, и торове;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2002 г.) средства за дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 1999 г., в сила от 15.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2002 г.) лични предпазни средства за работа с продукти за растителна защита и торове.
4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2002 г.) инструменти, пособия, приспособления, материали и др., свързани с производството на селскостопанска продукция и приложението на продукти за растителна защита и торове.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате