Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

Издадена от Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004 г., в сила от 25.06.2005 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (кари) с общо предназначение.
(2) Наредбата се прилага на всички работни места съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, където се експлоатират електрокари и мотокари с общо предназначение.