Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки

В сила от 19.04.2002 г.

(Загл. доп., ДВ, бр. 39 от 2006 г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002 г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни шасита и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или в Швейцария.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Наредбата не се прилага за придобиването и признаването на правоспособност за управление на товароподемни кранове, монтирани на плавателни съдове.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.