Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017 г.

Чл. 1. С тази наредба се определя номенклатурата на видовете строежи за отделните категории в зависимост от тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, посочени в чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Чл. 2. (1) Видовете строежи от първа категория, буква "а", са:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) автомагистрали и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли, пешеходни надлези и подлези и др.;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) железопътни линии и сгради, вкл. гари за приемане на пътници и товари и съоръженията към тях - мостове, тунели, пешеходни надлези и подлези и др.;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.