Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

Издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Обн. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010 г., в сила от 19.09.2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ. - ДВ, БР. 95 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.01.2017 Г.)
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 30.01.2017 г.) (1) С наредбата се определят изискванията при проектиране, изграждане, проверка и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, захранвани с променливо напрежение до 1000 V с номинална честота 50 или 400 Hz или с постоянно напрежение до 1500 V, наричани за краткост "електрически уредби в сгради".
(2) С наредбата се определят правилата за проектиране, изграждане, проверка и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, чрез които се осигурява:
1. безопасността на хората и домашните животни;
2. защитата на имуществото срещу опасностите и вредите, които могат да възникнат при нормална работа на електрическите уредби;
3. правилното функциониране на уредбите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате