Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението

Обн. ДВ, бр. 11 от 2.2.2018 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят физиологичните норми за хранене на населението.
(2) Прилагането на физиологичните норми за хранене има за цел удовлетворяване на физиологичните потребности, постигане на нормален растеж и развитие и създаване на предпоставки за дълготрайно добро здраве на населението.
Чл. 2. Физиологичните норми за хранене се използват при:
1. определяне на националната политика за хранене на населението;
2. оценка на индивидуалния хранителен прием и на хранителния прием на групи от населението;
3. разработване на препоръки за здравословно хранене на индивиди и групи от населението;
4. планиране и контрол на организираното хранене на групи от населението.
Чл. 3. Физиологичните норми за хранене включват:
1.средни енергийни потребности;
2. препоръчителен хранителен прием на белтък, въглехидрати, витамини и минерални вещества;
3. адекватен хранителен прием на белтък, общи мазнини, мастни киселини, общи въглехидрати, хранителни влакнини, витамини, минерални вещества и електролити, когато не може да бъде определен препоръчителен хранителен прием;
4. адекватен хранителен прием на вода;
5. горни граници за нерисков хранителен прием на витамини, минерални вещества и електролити;
6. препоръчителни интервали за хранителен прием на белтък, общи мазнини, мастни киселини, общи въглехидрати и хранителни влакнини.
Чл. 4. (1) Потребностите от енергия се определят като средни енергийни потребности, изразени в МДж и ккал на ден за популационни групи, диференцирани по възрасти пол при референтни ръст и тегло, оценени за различни нива на физическа активност и представляват среднодневните потребности за период най-малко една седмица.
(2) Средните енергийни потребности на кърмачета, диференцирани по възраст и пол, са посочени в приложение № 1.
(3) Средните енергийни потребности на момчета и момичета от 1 до 19 години, диференцирани по възраст, пол и нива на физическа активност, съответна на възрастта, са посочени в приложение № 2.
(4) Средните енергийни потребности на момчета и момичета от 1 до 19 години, диференцирани по възрастови групи, в съответствие спрепоръчителните нива на физическа активност за съответната възраст са посочени в приложение № 3.
(5) Средните енергийни потребности на възрастни, диференцирани по възраст, пол, ниво на физическа активност и физиологични състояния (бременност и кърмене), са посочени в приложение № 4.
(6) Средните енергийни потребности на лицата над 1-годишна възраст се отнасят за лица с нормално тегло, оценено на база индекс на телесна маса (ИТМ).
Чл. 5. Препоръчителният/адекватният хранителен прием на белтък, диференциран по възраст, пол, телесно тегло и физиологични състояния (бременност и кърмене), е посочен в приложение № 5. Определените стойности са приложими както по отношение на пълноценен белтък (белтък от животински произход), така и за белтък със смесен произход (животински и растителен белтък).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент