Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.13 от 10 Февруари 2001 г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Чл. 2. (1) Организирането на движението по пътищата трябва да осигурява:
1. бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари;
2. удобство на участниците в пътното движение;
3. ефективно използване на пропускателната способност на изградената пътна мрежа и нейното обзавеждане;
4. спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на вредните въздействия от автомобилния транспорт, в т.ч. въздействия от шум, вибрации, газове и др.;
5. пълна и достоверна информация на участниците в пътното движение за пътнотранспортната обстановка.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.