Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 Август 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за обследване на авариите, възникнали по време на строителството, и за ликвидиране на последиците от тях.
(2) Не са предмет на наредбата: