Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и условията за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (техника);
2. издаването на удостоверение за регистрация на учебни форми за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;
3. осъществяване на контрол за дейностите по т. 1 и 2;
4. информацията, която се включва в регистъра по чл. 7 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) относно:
а) регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея;
б) лицата, които притежават разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника;
в) преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника.

Чл. 2. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за работа с техника се извършва от учебни форми, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от министъра на земеделието, храните и горите при условията и по реда на тази наредба. За извършване на обучението се регистрират лицата по чл. 13б, ал. 2 от ЗРКЗГТ.
(2) Лицата по ал. 1 организират и извършват обучението в учебни центрове при условията и по реда, предвидени в тази наредба, в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника по чл. 13в, ал. 1 от ЗРКЗГТ.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.