Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.
(2) С наредбата се определят условията и редът за признаване правоспособността на граждани на държави - членки на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на Швейцария, придобита в съответните държави, даваща им право да работят с електрокари и мотокари в предприятията в Република България.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате