Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

(Приета с ПМС № 263 от 1999 г.)
(Обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г.; изм., бр. 61 от 2000 г., бр. 10 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 17 от 2014 г.; изм., бр. 18 от 10.03.2015 г. - в сила от 01.01.2015 г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2017 г. - в сила от 1 януари 2017)

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за деклариране, установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Раздел II
Деклариране на трудовите злополуки

Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на злополуката незабавно уведомяват ръководителя на осигурителя/предприятието ползвател или упълномощеното от него длъжностно лице.

(2) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г., бр. 17 от 2014 г.) Незабавно след уведомлението за трудова злополука ръководителят на осигурителя/предприятието ползвател или упълномощеното от него длъжностно лице са длъжни да организират разследване на обстоятелствата на злополуката. При разследването задължително се канят представители на работниците и служителите от комитетите и групите по условия на труд и на синдикалните организации в предприятието.
(3) (Нова, ДВ, бр. 19 от 2002 г.) За резултатите от разследването се съставя протокол, който трябва да съдържа данните по чл. 10, ал. 1, като към него се прилагат писмени показания на свидетелите на злополуката.
(4) (Нова, ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Препис от протокола по ал. 3 се предоставя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).

Чл. 3. (1) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г., бр. 17 от 2014 г.) Когато обстоятелствата, при които е станала злополуката, дават основания да се предполага, че тя е трудова, ръководителят или упълномощеното от него длъжностно лице са длъжни в срок 3 работни дни от узнаването за нейното настъпване да подадат в териториалното поделение на НОИ по регистрация на осигурителя/предприятието ползвател декларация по образец, утвърден от управителя на НОИ, и обнародвана в "Държавен вестник". Декларацията се вписва в регистъра за трудовите злополуки в предприятието.
(2) (Нова, ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Ръководителят или упълномощеното от него длъжностно лице подава декларацията по ал. 1 и когато при разследването на злополуката, извършено от контролните органи на НОИ, е установено, че злополуката има характер на трудова. В този случай декларацията се подава в срок 3 работни дни от предписанието на контролния орган на НОИ.
(3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Когато злополуката не бъде декларирана по реда на ал. 1, пострадалият или неговите наследници имат право да подадат декларацията в срок една година от настъпването на злополуката в териториалното поделение на НОИ.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Когато има повече от едно пострадало при злополуката лице, декларация се подава за всяко пострадало лице.
(5) (Предишна ал. 4, изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм., бр. 17 от 2014 г.) Декларацията се подава в 4 екземпляра, от които два остават в териториалното поделение на НОИ, един се предоставя на пострадалия или на наследниците му и един - на осигурителя/предприятието ползвател.

Чл. 4. (Отм., ДВ, бр. 18 от 2015 г.).

Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г., бр. 17 от 2014 г.) Независимо от подаването на декларацията по чл. 3 осигурителят/предприятието ползвател е длъжен да уведоми незабавно териториалното поделение на НОИ, териториалната администрация на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и другите компетентни органи за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания. Когато злополуката е довела до инвалидност или смърт, задължително се уведомява и прокуратурата.

Раздел III
Разследване и установяване на трудовите злополуки

Чл. 6. По подадената декларация по чл. 3 териториалното поделение на НОИ открива досие за трудова злополука.

Чл. 7. (1) (Изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) Въз основа на данните от декларацията длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване преценява дали да се открие производство за разследване на злополуката. За откриване на производството по разследване на злополуката се издава заповед от ръководителя на териториалното поделение на НОИ.
(2) Разследването на злополуката е задължително за всички случаи, когато има данни, че е причинено увреждане на повече от трима работещи или злополуката е довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания. В тези случаи производството по разследването на злополуката се открива незабавно независимо от това, дали е подадена декларация.
(3) Производство за разследване на трудова злополука може да се открие и по инициатива на контролните органи на НОИ, когато са налице достатъчно данни за настъпила трудова злополука.
(4) Производство по ал. 1 - 3 се открива независимо от това, дали злополуката се разследва от органите на прокуратурата или от други компетентни органи.

Чл. 8. (1) В заповедта за откриване на производството се определят членовете на комисията за разследване на злополуката.
(2) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г.) В случаите на разследване по чл. 7, ал. 2 като членове на комисията се включват: представители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", по един представител на работодателя и на работещите от комитета или от групата по условия на труд, както и на други компетентни органи в зависимост от конкретния случай.
(3) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г., бр. 17 от 2014 г.) При всяко разследване на злополука имат право да присъстват, в зависимост от случая, лицата по чл. 58, ал. 4 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Разследването на трудовата злополука трябва да установи конкретните обстоятелства и причини за нейното възникване, вида на уврежданията, както и всички други данни, които ще подпомогнат териториалното поделение на НОИ да се произнесе, за характера на злополуката.

Чл. 10. (1) Резултатите от разследването се оформят в протокол, който съдържа данни за:
1. (изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) осигурителя/предприятието ползвател;
2. пострадалите лица;
3. мястото и времето на злополуката;
4. свидетелите на злополуката и лицето, оказало първа помощ;
5. (изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г.) обща характеристика на работата, извършвана от пострадалия (пострадалите) преди злополуката;
6. специфичното физическо действие, извършвано от пострадалия (пострадалите) в момента на злополуката, и свързания с това действие материален фактор;
7. отклонения от нормалните действия и условия и материалния фактор, свързан с тези отклонения;
8. начина на увреждане и материалния фактор, причинил увреждането;
9. допуснати нарушения на нормативните актове;
10. лицата, допуснали нарушенията;
11. необходимите мерки за недопускане на подобни злополуки.
(2) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Протоколът по ал. 1 се прилага към досието за трудовата злополука. Екземпляр от протокола се връчва на представителите по чл. 8, ал. 2, както и на съответните органи, осъществяващи експертизата на работоспособността, когато се касае за нетравматично увреждане. Екземпляр от протокола се връчва и на представителите по чл. 8, ал. 3.

Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) Лицата по чл. 58, ал. 4 и 5 от Кодекса за социално осигуряване подписват протокола по чл. 10, че са запознати с него, и ако не са съгласни с констатациите или с начина на провеждане на разследването, в 3-дневен срок дават писмени възражения, които се прилагат към протокола.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване въз основа на данните в досието за трудовата злополука и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване в 14-дневен от декларирането издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова по утвърден от управителя на НОИ формуляр.

(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) При декларирана злополука по повод на нетравматично увреждане разпореждането по ал. 1 се издава в 14-дневен срок от получаване на решението на органите на медицинската експертиза.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Разпореждането по ал. 1 се изпраща на осигурения и на осигурителя/предприятието ползвател. Копие от разпореждането заедно с един екземпляр от декларацията за трудова злополука се изпраща на съответната териториална администрация на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм., бр. 17 от 2014 г.) Разпореждането по ал. 1 може да се обжалва от осигурителя/предприятието ползвател и от пострадалия или от неговите наследници по реда на чл. 117 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) Причинната връзка между увреждането и настъпилата временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт се установява от органите на медицинската експертиза.

Раздел IV
Регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Чл. 14. (1) (Изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) Осигурителят/предприятието ползвател поддържа регистър на трудовите злополуки, в който се вписват:
1. номерът и датата на декларацията за трудова злополука;
2. входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ;
3. трите имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалия;
4. мястото и времето на злополуката;
5. номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова;
6. последиците от злополуката (временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт);
7. броят на дните (календарни и работни) от злополуката.
(2) (Изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) Осигурителят/предприятието ползвател с писмена заповед определя лице за поддържане на регистъра по ал. 1 и за съхраняване на декларациите за трудови злополуки.
(3) (Изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) Осигурителят/предприятието ползвател съхранява декларациите за трудова злополука не по-малко от 5 години считано от датата на регистрацията.

Чл. 15. Националният осигурителен институт създава и поддържа информационна система за трудови злополуки, в която се включват и данните от декларациите за трудова злополука.

Чл. 16. (Отм., ДВ, бр. 19 от 2002 г.).

Чл. 17. (1) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г.) За отчитане на трудовите злополуки се установяват следните показатели:
1. (изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) коефициент на честота (Кч)

koeficient-trudovi-zlopoluki

(2) При определянето на коефициентите по ал. 1 загубените дни от трудови злополуки са в календарни дни.

Чл. 18. (Изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г.) При определянето на коефициентите по чл. 17, както и за друга статистическа информация за трудовите злополуки:1. като смъртна се отчита злополуката, при която смъртта е настъпила в деня на злополуката или до една година от деня след злополуката;2. загубените дни от трудова злополука се отчитат за период до една година от деня след злополуката;3. денят, в който е настъпила злополуката, не се включва в загубените дни от трудовата злополука.

Чл. 19. Националният осигурителен институт подава периодично информация за трудовите злополуки на Министерството на труда и социалната политика и на Националния статистически институт (НСИ). Периодичността, видът и обемът на информацията се определят съвместно от министъра на труда и социалната политика, от управителя на НОИ и от председателя на НСИ.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г.) Наредбата се приема на основание чл. 57, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2000 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 30 МАРТ 2017 Г.
за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2000 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 17 от 2014 г. и бр. 18 от 2015 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в 7-дневен“ се заменят с „и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване в 14-дневен“.
2. В ал. 2 думите „7-дневен“ се заменят с „14-дневен“.
3. В ал. 3 думите „в 7-дневен срок от издаването му“ се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Ресурси:

Образци на фирмени документи:

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ