Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г.

Обн. ДВ. бр.50 от 11 Юни 2004 г., доп. ДВ. бр.80 от 14 Септември 2004 г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.36 от 26 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2006 г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007 г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007 г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010 г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011 г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Август 2012 г., доп. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016 г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017 г., доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г., изм. ДВ. бр.60 от 29 Юли 2022г., изм. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г., изм. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г., изм. ДВ. бр.27 от 24 Март 2023г., изм. ДВ. бр.63 от 25 Юли 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 15 Август 2023г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за командироване, осъществяване и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина, правата и задълженията на командироващите органи и на командированите лица.

Чл. 2. (1) Командировка в чужбина е изпращането на лица за извършване на конкретна служебна работа в чужбина по нареждане на съответния командироващ орган.
(2) Специализация в чужбина е изпращането на лица в чужбина с цел придобиване и/или повишаване на квалификация или изучаване на чуждестранен опит.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Средствата за командировки и специализации в чужбина за ведомствата, чиито ръководители са разпоредители с бюджет, се определят при утвърждаване на бюджетите им за съответната година.
(2) Средствата за командировки и специализации в чужбина на общините се определят от общинските съвети при приемане на годишните им бюджети.
(3) Средствата за командировки и специализации в чужбина на предприятията се определят от техния ръководител или от колективния им орган на управление при спазване на действащото законодателство.

Чл. 4. (1) Заповедта за командировка може да се издава от ръководителя на едно ведомство или предприятие, а разходите в левове и във валута да бъдат за сметка на друго ведомство или предприятие, в чийто интерес се осъществява командировката, след предварително писмено съгласуване между страните.
(2) В неотложни случаи заповедта по ал. 1 може да се издаде без предварително писмено съгласуване. В случай на липса на последващо съгласуване ведомството или предприятието, издало заповедта за командировка, поема разходите.

Раздел II.
Условия и ред за командироване и за изпращане на специализация

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.) Командироването или изпращането на специализация в чужбина се извършва въз основа на писмена заповед. Заповедта може да се създава и като електронен документ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73, 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. наименование на ведомството или предприятието, което командирова или изпраща на специализация;
2. основание за издаване на заповедта;
3. имената на командированото лице или на лицето, което се изпраща на специализация, месторабота и длъжност;
4. началната дата и продължителност на командировката или специализацията в календарни дни, включително дните за пътуване, почивните и празничните дни;
5. държава и населено място, в което се командирова или изпраща на специализация лицето;
6. финансови условия на командировката или специализацията - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане;
7. задача на командированото лице или на лицето, изпратено на специализация;
8. вид на транспортните средства и маршрут;
9. ръководител, предложил командировката или специализацията;
10. други обстоятелства, свързани с конкретните условия на командировката или специализацията;
11. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) име, длъжност и подпис на лицето, издаващо заповедта, и печат на ведомството или предприятието;
12. наименование на ведомството или предприятието, за чиято сметка са разходите за командировка в случаите по чл. 4, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2017 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2017 г.)
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г.) В случаите, когато приемащата страна поема изцяло или частично разходите за командировката или специализацията, към заповедта по ал. 1 се прилага превод на български език на извлечение от поканата за посещение, касаещо финансовите условия.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г.) Заповедите по чл. 4, издадени от ведомствата, се съгласуват с ръководителя на звеното за финансово-стопански дейности или с упълномощено от него длъжностно лице.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г.) В случаите по чл. 4, ал. 1 от заповедта за командировка се издава и един допълнителен оригинален екземпляр, който се прилага към отчета за изразходваната валута в предприятието, за чиято сметка са извършени разходите за командировката.

Чл. 6. (1) Заповедите за командировки или специализации в чужбина на ръководителите на ведомства и предприятия се издават, както следва:
1. за министрите, органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите, областните управители и лицата, които се назначават със заповед на министър-председателя - от министър-председателя или от упълномощено от него длъжностно лице; в случаите, когато органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са назначени от министър-председателя, заповедта се издава от съответния министър;
2. за кметовете на общини, кметовете на райони и кметовете на кметства - от председателя на общинския съвет; за председателите и заместник-председателите на общинските съвети, за общинските съветници и за кметските наместници - от кмета на общината;
3. за ръководителите на предприятията - от ръководителя на колективния или контролния орган на управление или от собственика, или от упълномощено от тях лице;
4. за длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, за които трудовият договор се сключва или трудовото правоотношение възниква от по-горестоящия спрямо работодателя орган - от по-горестоящия орган.
(2) Заповедите за командировки и специализации в чужбина на служителите във ведомства и предприятия се издават, както следва:
1. за служителите на ведомствата - от ръководителя на съответното ведомство или от определено от него длъжностно лице;
2. за работниците и служителите на предприятията - от ръководителя на предприятието или от определено от него длъжностно лице.
(3) При осъществяване на своите правомощия президентът, вицепрезидентът и техните съпруги/съпрузи пътуват в чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи главният секретар на президента съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.
(4) При осъществяване на своите правомощия председателят на Народното събрание пътува в чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи началникът на кабинета на председателя на Народното събрание съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.
(5) При осъществяване на своите правомощия министър-председателят пътува в чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи началникът на политическия кабинет на министър-председателя съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.
(6) Заповедите за командировка на заместник-председателите на Народното събрание и на народните представители се издават от председателя на Народното събрание или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 7. Заповедите по чл. 6, ал. 1, т. 1, издадени по предложение на ведомствата, се изпълняват, без да е необходимо да се издават отделни заповеди в съответните ведомства.

Чл. 8. Ръководителите на ведомствата не могат да издават заповеди за командировка или специализация в чужбина, за които няма договореност с приемащата държава или организация, освен в случаите на командировка, когато нейният характер не предполага договореност с приемаща държава или организация.

Чл. 9. Изменението на условията на командировка или специализация, която е започнала, се извършва с допълнителна писмена заповед, издадена по реда на чл. 5 и 6.

Чл. 10. Не се разрешава съчетаване на командировка или специализация с частно пътуване.

Чл. 11. (1) Общата продължителност на всички командировки на едно командировано лице от ведомствата за една календарна година не може да превишава 180 дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) Ограничението по ал. 1 не се прилага за лицата, заемащи длъжности във ведомствата съгласно списъка по приложение № 1, както и за дипломатическите куриери към Министерството на външните работи.

Раздел III.
Пари за пътни, дневни, квартирни и други разходи

Чл. 12. Командированите лица имат право на пътни пари съгласно заповедта за командировка в размер на действително извършените разходи по най-краткия или икономически най-изгодния маршрут.

Чл. 13. (1) Пътуването може да се извърши със самолет, влак, лек автомобил, автобус, кораб или с други сухопътни, въздухоплавателни и плавателни превозни средства.
(2) При пътуване със самолет командированите лица имат право на билет икономична класа, освен при изпълнение на неотложни задачи, когато пътуването с билет икономична класа е обективно невъзможно.
(3) При пътуване с влак командированите лица имат право на допълнителен билет за място в спален вагон първа класа, ако това е посочено в заповедта за командировка.
(4) При пътуване с личен или служебен автомобил на командирования водач се изплаща 50 на сто от стойността на самолетен билет за съответната дестинация за покриване на транспортните разходи по най-изгодната тарифа или равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, съпътстващите такси за платени магистрали и паркинг, свързани с автомобила.

Чл. 14. Не се полагат пътни пари за командировани лица, когато те ползват под някаква форма безплатно пътуване.

Чл. 15. (1) За покриване разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути съгласно приложение № 2. Допуска се изплащане на друга валута в нейната равностойност по курса на Българската народна банка в деня на плащането.
(2) Ведомствата и предприятията могат да откриват сметки в местни банки за издаване на карти за безналично плащане на дневни и квартирни пари, като отчетността на разходваните валутни средства по условията на заповедта за командировка се извършва съгласно разпоредбите на наредбата. Таксите за трансфери на средства по откритите сметки се заплащат от ведомствата и предприятията.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) За покриване на разходите на командированите лица в чужбина при изпълнението на проекти и програми по чл. 21, ал. 4 от Закона за държавния служител, по които съответната администрация е изпълнител, могат да се изплащат дневни и/или квартирни пари (включително като обща сума) в размерите съгласно условията и в рамките на средствата по проекта или програмата. В тези случаи редът за отчетност и контрол се определя от ръководителя на ведомството.

Чл. 16. (1) На лицата, заемащи длъжности съгласно списъка по приложение № 1, се изплащат квартирни пари по фактически размери.
(2) Лицата по раздел I от списъка по приложение № 1 имат право на билет във влак за спално място в отделно купе, а в самолет - в бизнес класа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.) Заместник-министрите, главните секретари на министерствата, постоянният секретар на Министерството на външните работи, постоянният секретар на отбраната, началниците на кабинетите на заместник министър-председателите и на министрите, началникът на отбраната, главният и административният секретар на Министерството на вътрешните работи и дипломатическите куриери към Министерството на външните работи имат право на билет бизнес класа при пътуване със самолет с продължителност повече от 5 часа.
(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.)

Чл. 17. (1) Ръководителите на предприятия могат да определят размери на дневните пари, различни от определените в приложение № 2, които не могат да превишават двойния им размер.
(2) Ръководителите на ведомства и предприятия могат да изплащат квартирни пари по фактически размери, но не по-високи от двойния размер на определените в приложение № 2, при участие в големи международни прояви и при условие, че е представена покана от организаторите, съдържаща информация за цените, предлагани от хотелите за участниците.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) С дневните пари се осигуряват средства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Средствата за междуградски транспорт се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка.
(3) Относителният дял на отделните компоненти в размера на дневните пари за целите на определянето на намалените размери дневни пари при поемане на част от разходите от приемащата държава или организация е, както следва:
1. за хранене, включително:
а) обяд - 35 на сто;
б) вечеря - 35 на сто;
2. други разходи - 30 на сто.

Чл. 19. При промяна в размера на дневните пари полагащата се допълнително валута, ако не е получена в държавата, където е осъществена командировката, се изплаща във валута или в левове по желание на командированото лице.

Чл. 20. (1) Когато приемащата страна осигурява пълен пансион в натура, на командированите лица се изплаща 30 на сто от размера на полагащите се дневни пари.
(2) При частично поемане на някои разходи дневните пари се намаляват с размера на разходите в съответствие с чл. 18, ал. 3, т. 1.

Чл. 21. На лицата, които в изпълнение на служебни задължения престояват по-малко от едно денонощие на територията на съседна на Република България държава, се полагат дневни пари в размер 35 на сто от дневните пари за съответната държава, ако престоят на лицата е повече от 4 часа.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) Пълният размер на дневните пари при командировки се изплаща до 30 последователни календарни дни. За дните над тях дневните пари се намаляват с 25 на сто от размерите, определени в приложение № 2.

Чл. 23. (1) Дневните пари при специализации в чужбина за първите 45 дни се изплащат в размер 90 на сто, а след 45-ия ден - в размер 70 на сто от размерите, определени в приложение № 2.
(2) При специализации в чужбина условията относно получаването на трудово възнаграждение в страната и неговият размер се уреждат с договора по чл. 234 от Кодекса на труда или в споразумение на страните по служебно или по друго правоотношение, освен ако в закон или в нормативен акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл. 24. Когато в един ден командированото лице е престояло в две или повече държави, дневни пари се изплащат за тази държава, в която командированото лице е престояло по-дълго време.

Чл. 25. В квартирните пари се включват разходите за ползване на легло, резервацията за него, ако е необходима, утринна закуска, отопление, осветление, баня, телевизор, радио, телефон, такси и данъци. Разходите за междуградски и международни разговори, сервиз и възстановените данъци не се включват в квартирните пари. Всички други разходи са за сметка на дневните пари на командированите лица.

Чл. 26. При възстановяване на данъци, включени в цената на квартирата, те подлежат на възстановяване във ведомството или предприятието, за чиято сметка е командировката.

Чл. 27. (1) Допуска се компенсиране на преразход на квартирни пари в рамките на полагащите се размери на държавата, за която се отнася командировката.
(2) При командироване в повече от една държава командированото лице може да компенсира преразхода на квартирни пари в една държава с икономия на квартирни пари в друга държава.

Чл. 28. (1) Ведомствата и предприятията задължително застраховат командированите лица с медицинска застраховка за времето на командировката.
(2) В случай че командированото лице заболее по време на командировката и това е удостоверено от лечебно заведение за болнична или извънболнична помощ по неговото местонахождение, дневни и квартирни пари се изплащат, докато здравословното състояние на командированото лице му позволи да пристъпи към изпълнение на служебните си задължения или да се върне на мястото на постоянна работа.
(3) При постъпване в болнично заведение за дните на лечение командированото лице има право на 30 на сто от дневните пари. За времето на престоя в лечебно заведение за болнична помощ на командированото лице не се полагат квартирни пари.
(4) Разходите за прегледи, изследвания и лечение на командированото лице в лечебно заведение за болнична помощ са за сметка на ведомството или предприятието, когато превишават размера на разходите, покрити със застрахователната полица.
(5) При смърт на командированото лице всички свързани с това разходи, включително разходите за транспортиране на командирования до Република България, са за сметка на ведомството или предприятието, когато застрахователната полица не ги покрива.

Чл. 29. (1) При командироване в държавата на местослужене на лица, които са на работа в чужбина по договори с българско ведомство или предприятие, се изплащат 50 на сто от определените дневни пари и пълният размер на квартирните пари, определени в наредбата.
(2) При командироване в трети страни на лица, които са на работа в чужбина по договори с българско ведомство или предприятие, се изплаща пълният размер на определените дневни и квартирни пари съгласно приложение № 2.
(3) За една календарна година не могат да се изплащат дневни и квартирни пари за командировки по ал. 1 за повече от 60 дни.
(4) При еднодневни командировки в държавата на местослужене не се полагат дневни и квартирни пари.

Чл. 30. (1) Разходите за издаване на служебни паспорти на командированите, за визи и други такси, свързани с уреждането на документи за пътуването, за летищни такси, за резервации на място в превозно средство, както и за превоз на служебен багаж са за сметка на ведомството или предприятието, което ги е командировало, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4.
(2) Курсовите разлики и разходите за комисиони, възникнали при обмяна на валута или инкасиране на чекове от командированите, при наличието на разходооправдателен документ са за сметка на ведомството или предприятието, което ги е командировало, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4.
(3) Таксите за право на участие на командированото лице в конгреси, конференции, симпозиуми и други, както и разходите за печатни материали са за сметка на ведомството или предприятието, което го е командировало, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4.

Раздел IV.
Командировъчни пари на персонала на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни и специални средства

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Персоналът на сухоземните транспортни средства получава командировъчни пари на ден за времето на изпълнение на международни рейсове съгласно индивидуалните ставки, определени в приложение № 3.
(2) Персоналът на въздухоплавателните транспортни средства, които летят с национални и регистрационни знаци на Република България, включително екипажите на "Авиоотряд 28", получава командировъчни пари на ден за времето на изпълнение на международни рейсове съгласно индивидуалните ставки, определени в приложение № 3а.
(3) Персоналът на въздухоплавателните средства задължително ползва квартири в крайния пункт на маршрута, осигурени от предприятието. В случаите, когато не са осигурени квартири, се признават квартирни пари срещу документ по размер и валута за съответната страна съгласно приложение № 2. За експлоатационния персонал на "Авиоотряд 28" квартирните пари се изплащат срещу документ по фактическите разходи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.) Персоналът на водните транспортни средства, плаващи по море под българско или чуждо знаме, получава командировъчни пари на ден за времето на изпълнение на международни рейсове съгласно минималните индивидуални ставки, определени в приложение № 3б.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.) Персоналът на водните транспортни средства, плаващи по река Дунав, получава командировъчни пари на ден за времето на изпълнение на международни рейсове съгласно минималните индивидуални ставки, определени в приложение № 3в.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.) Ръководителите на предприятия могат да определят размери на командировъчните пари, различни от определените в приложения № 3, 3а, 3б и 3в, в зависимост от експлоатационни и технологични условия на работа и организация на международните рейсове. Определеният по този ред размер на командировъчните пари на лице по ал. 4 или 5 не може да надвишава двойния размер на минималната индивидуална ставка за съответната длъжност, посочена в приложение № 3б, съответно в приложение № 3в.

Чл. 32. (1) Единната ставка се прилага за шофьорите и стюардесите при автомобилните превози и се обвързва с пропътуваните километри и други специфични показатели въз основа на заповед на ръководителя на ведомството или предприятието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.) Единната средна ставка се прилага за членовете на екипажите на въздухоплавателни транспортни и специални средства и е среднопретеглена сума, която се получава от индивидуалните ставки (командировъчни пари) за един ден на всички членове на екипажа на транспортното или специалното средство, разделени на броя на екипажа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.) В рамките на командировъчните пари на екипажите, определени по единната средна ставка за въздушен транспорт, се допуска изплащане на по-ниски и по-високи индивидуални ставки, диференцирани по категории персонал и съобразно условията на труд въз основа на заповед на ръководителя на ведомството или предприятието.

Чл. 33. Когато член на персонала прекъсне пътуването по време на командировката независимо по какви причини, той получава командировъчни пари за фактическите календарни дни, отработени на превозното средство.

Чл. 34. За персонала на сухоземни, въздушни и водни транспортни и специални средства не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1.

Раздел V.
Отчетност и контрол

Чл. 35. (1) Средствата за командировки и специализации се утвърждават от ръководителя на предприятието или ведомството, от ръководителя на звеното за финансово-стопански дейности или от упълномощени от тях длъжностни лица. За ведомствата утвърждаването се извършва след предварително изготвяне на сметка по образец, утвърден от министъра на финансите, а за предприятията - по ред, утвърден от ръководителя на предприятието.
(2) Екземпляр от сметката по ал. 1 се предоставя на командированото лице.

Чл. 36. Предоставянето на валутни средства за командировка или специализация в чужбина се извършва, ако командированото лице не дължи валута от предишни командировки или специализации.

Чл. 37. (1) Дневните пари се отчитат съобразно фактическия престой в страните и времето на пътуването по данни от печатите и отметките в задграничния паспорт за влизане и излизане. При липса на такива печати и отметки се приемат данните от транспортния документ.
(2) Квартирните пари се отчитат с документ, издаден от съответния хотел. Ако квартирните разходи са по-ниски от полагащите се по норматив съгласно приложение № 2, разликата се възстановява на ведомството или предприятието.
(3) Когато командированото лице разходва по-голяма сума от полагащите му се квартирни пари, разликата остава за сметка на дневните му пари.
(4) Общият размер на квартирните пари за срока на командировката се отчита съгласно норматива по приложение № 2 за съответните страни, като в неговите рамки се допуска преразход на квартирните пари за единични нощувки.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Министърът на финансите или определено от него длъжностно лице може да разрешава по изключение на ведомствата - разпоредители с бюджетни кредити, да изплащат квартирни пари по фактически размери.
(6) Таксите за правоучастие на командированото лице в конгреси, конференции, симпозиуми и други, както и разходите за печатни материали се отчитат с документ, издаден от организаторите.

Чл. 38. (1) В 10-дневен срок от завръщането си лицата или ръководителите на делегации, командировани от ведомства, представят на съответния ръководител, издал заповедта, или на определено от него длъжностно лице доклад за извършената работа.
(2) Когато в доклада се съдържат данни и информация, касаеща дейността на други ведомства, ръководителят на ведомството, командировало служителя, разпорежда предоставянето на доклада за ползване и на съответните заинтересувани ведомства.

Чл. 39. (1) Отчетът за изразходваната валута по образец, утвърден от министъра на финансите, се представя от командированото лице в звеното за финансово-стопански дейности в 14-дневен срок от завръщането.
(2) По изключение в случаите, когато отчитането по ал. 1 е свързано с получаване на документи и възстановяване на валута от чужбина, ръководителят на ведомството или предприятието може да определи срок, по-дълъг от срока по ал. 1, но не повече от 3 месеца.

Чл. 40. Длъжностни лица, които в нарушение на установения ред са издали заповед за командировка или специализация в чужбина, както и командировани лица, които виновно не са изпълнили задълженията си по командировката или специализацията, възстановяват неправомерно изразходваните средства в левове и във валута за командировката или специализацията. Валутните средства се възстановяват в левовата им равностойност по централния курс на Българската народна банка към момента на възстановяването или към момента на изразходването им, ако той е по-благоприятен за ведомството или предприятието.

Раздел VI.
Централизирано отчитане на разходите за участие в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз

(Нов - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., загл. изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.)

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) С този раздел се определя редът за централизирано отчитане на разходите за участие на представители на българските ведомства в заседания на работните органи на Съвета на Европейския съюз, наричани по-нататък "работните органи на Съвета".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) Редът по ал. 1 се отнася за пътните разходи и за разходите по ал. 3, направени за участие на представители на българските ведомства в заседания на работни органи на Съвета, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи за делегати на членовете на Съвета с неговите изменения и допълнения, наричано по-нататък "действащото решение на Генералния секретар", и правилата за прилагането му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) В изрично упоменати случаи, при условията и в рамките на лимитите, установени в правилата за прилагането на действащото решение на Генералния секретар, на възстановяване подлежат и направените разходи за до две нощувки.

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Дирекция "Европейски въпроси и политики" на Министерството на финансите изпълнява функциите на централно координиращо звено, отговорно за централизираното съхранение на документите по чл. 45, т. 2 - 5 и чл. 47 и за реализираните разходи за участие на представители на българските ведомства в заседанията на работните органи на Съвета при условията на действащото решение на Генералния секретар.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Ръководителите на ведомства - първостепенни разпоредители с бюджет, и на Българската народна банка, представители на които участват в заседания на работните органи на Съвета, определят координиращ служител по отчитане на разходите за участие в заседанията на работните органи на Съвета.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Координиращият служител в рамките на ведомството, в което е назначен, отговаря за пълното, достоверното и своевременното предоставяне на необходимите документи пред дирекция "Европейски въпроси и политики" на Министерството на финансите за отчитане на разходите, свързани с участие в заседанията на работните органи на Съвета на служителите от съответното ведомство и на служителите от администрациите на второстепенните разпоредители с бюджет към съответния ръководител на ведомство.

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) При участие в заседания на работните органи към Съвета, които попадат в обхвата на действащото решение на Генералния секретар, командироването се осъществява съгласно изискванията на наредбата, като извършените разходи подлежат на отчитане и по реда на този раздел.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) В случаите по ал. 1 в заповедта за командировка задължително се посочват точното наименование и кодът на заседанието съгласно съответното приложение към действащото решение на Генералния секретар, както и срокът за отчитане по реда на този раздел.

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г.) В 5-дневен срок след завръщането си от командировка командированото лице отчита участието си в командировката, като предоставя на координиращия служител на съответното ведомство следните документи:
1. декларация за направените пътни разходи съгласно приложение № 4;
2. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) копие на поканата;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) копия от самолетните билети и бордните карти за осъществените пътувания във връзка с участие в заседания на работните органи на Съвета, заверени от звеното за финансово-стопански дейности с подпис и печат на съответното ведомство, откъдето е командированото лице; признават се директни и комбинирани полети от София до мястото на провеждане на заседанието и обратно;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) копия на протоколите и фактурите за закупуване на самолетните билети на името на съответното ведомство, удостоверяващи стойността на билетите в левове и в чужда валута, заверени от звеното за финансово-стопански дейности с подпис и печат на съответното ведомство, откъдето е командированото лице;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) копие от списъка на участниците в съответното заседание на работните органи на Съвета, разходите за което подлежат на възстановяване от Европейския съюз, с отбелязано присъствие на командированите лица, който списък се предоставя от организаторите на съответното заседание.
6. (нова - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) копие от разходооправдателен документ за направени разходи за нощувки за случаите по чл. 41, ал. 3 на името на съответния командирован служител, удостоверяващ стойността на нощувката (нощувките) в левове или в чужда валута, заверено от звеното за финансово-стопански дейности с подпис и печат на съответното ведомство, от където е командированото лице.

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) Координиращият служител на съответното ведомство проверява дали заседанията, за които са направени разходи, попадат в обхвата на съответното приложение към действащото решение на Генералния секретар и съхранява предоставените по чл. 45 документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Документите, предоставени по чл. 45, се съхраняват от координиращия служител по ал. 1 в съответствие с изискванията на националното законодателство, като срокът за съхранение не може да бъде по-кратък от 5 години.

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) До 10-о число на всеки месец координиращият служител на съответното ведомство предоставя в дирекция "Европейски въпроси и политики" на Министерството на финансите по официален път с декларация съгласно приложение № 4, заверена с подпис и с печат на ведомството, обобщената информация по чл. 43, ал. 2 за направените разходи през изминалия месец и заверено копие на отчетните документи по чл. 45, т. 2 - 6, както и контролен лист за наличните документи съгласно приложение № 4а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Обобщената декларация по ал. 1 (без контролния лист и копията на отчетните документи по чл. 45, т. 2 - 6) се изпраща от координиращия служител в указания срок и по електронна поща със съобщение, задължително подписано с електронен подпис, на определения от министъра на финансите служител в дирекция "Европейски въпроси и политики" на Министерството на финансите.

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) Определеният от министъра на финансите служител по чл. 47, ал. 2 проверява предоставената документация в съответствие с изискванията на действащото решение на Генералния секретар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Документите се съхраняват централизирано в дирекция "Европейски въпроси и политики" на Министерството на финансите от служителя по ал. 1 в съответствие с изискванията на националното законодателство, като срокът за съхранение не може да бъде по-кратък от 5 години.

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) В съответствие с изискванията на действащото решение на Генералния секретар най-късно до два месеца след края на съответната бюджетна година дирекция "Европейски въпроси и политики" на Министерството на финансите изпраща до Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз декларация съгласно приложение № 5, включваща всички разходи, които са били извършени и отчетени и подлежат на възстановяване от бюджета на Европейския съюз от определения за Република България фиксиран бюджет, предвиден за съответната бюджетна година.

Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Министерството на финансите публикува на интернет страницата си списъка с имената и контактите на координиращите служители по чл. 43, както и списъка на подготвителните органи на Съвета за съответния текущ период.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) "Ведомства" са бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
2. "Предприятия" са търговци по смисъла на Търговския закон, юридически лица с нестопанска цел и други юридически лица, създадени или регистрирани по особени закони.
3. "Персонал" са лицата, включени в състава на екипажа на въздухоплавателните средства, екипажа на морски и речни кораби, учащи се, преподаватели или стажанти, когато провеждат учебна и производствена практика на кораби зад граница, екипажът и стюардесите при извършване на автомобилни превози на товари и пътници зад граница, локомотивните машинисти, помощник-машинисти, кондуктори, персоналът на ресторант-вагоните, салон-вагоните, специалните международни пътнически влакове, контролни органи по експлоатационната дейност и друг експлоатационен състав.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (1) Наредбата се прилага и за лицата, командировани по линия на безвалутния еквивалентен обмен, доколкото в международен договор не е определено друго.
(2) При договаряне с чуждестранния партньор на командировъчните разходи, начина за командироване и другите условия на командировката се прилага принципът на реципрочност.

§ 3. Наредбата се прилага освен за лицата, които се намират в служебни или трудови правоотношения с ведомствата и предприятията, и за лицата на изборни длъжности и лицата в органи за управление и контрол.

§ 4. Ведомствата и предприятията могат да командироват по реда на наредбата външни експерти с доказан опит и висока квалификация в съответната област.

§ 5. Предложения за промени в приложение № 2 се правят от министъра на финансите след представяне на информация от министъра на външните работи за промени в равнището на живот в съответната държава с 10 или повече на сто.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.) Наредбата се приема на основание чл. 215, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 86, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 219 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията дава указания по прилагането на раздел IV.

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Разходите за медицински изследвания на командированите лица по метода на полимеразната верижна реакция за доказване на COVID-19, които се изискват за влизане на територията на държавата, в която е командировано лицето, са за сметка на ведомството или предприятието, което е командировало лицата, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4.


Заключителни разпоредби
към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 2016 Г.
за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“

§ 15. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и чл. 16, раздел ІІ, т. 6 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г. и бр. 51 и 57 от 2015 г.), думите „Директорите на Националната разузнавателна служба и на Националната служба за охрана“ се заменят с „Председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ и началникът на Националната служба за охрана“.

Заключителни разпоредби на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Параграф единствен. Отменят се:

2. Член 5, ал. 3 и 4 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
В сила от 28.02.2020 г.
Обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г.

§ 3. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 2 от 2017 г.), се създава чл. 15а:

"Чл. 15а. За покриване на разходите на командированите лица в чужбина при изпълнението на проекти и програми по чл. 21, ал. 4 от Закона за държавния служител, по които съответната администрация е изпълнител, могат да се изплащат дневни и/или квартирни пари (включително като обща сума) в размерите съгласно условията и в рамките на средствата по проекта или програмата. В тези случаи редът за отчетност и контрол се определя от ръководителя на ведомството."

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2021 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 5 МАЙ 2022 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г.)

§ 79. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г. и бр. 11 и 97 от 2021 г.), в § 7 от преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта и съобщенията“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 26 ЮЛИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2022 Г.)

§ 21. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 и 97 от 2021 г. и бр. 36 от 2022 г.), в чл. 42, чл. 43, ал. 2, чл. 47, ал. 1 и 2, чл. 48, ал. 2 и чл. 49 думите „Икономическа и финансова политика“ се заменят с „Европейски въпроси и политики“.

§ 28. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2022 г. с изключение на § 1, т. 3, буква "б", т. 22, буква "а", подбуква "бб", буква "ж", подбуква "бб" и буква "м", подбуква "бб", които влизат в сила от 1 януари 2023 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 31 август 2022 г.

Бележка: отмяната на Постановление № 197 от 26 юли 2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози промените, предвидени с преходните и заключителните разпоредби на постановлението, не пораждат действие. Те касаеха замяна на думите "Икономическа и финансова политика" с "Европейски въпроси и политики" в чл. 42, 43, 47, 48 и 49.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2022 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 1.11.2022 Г.)

§ 10. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 и 97 от 2021 г. и бр. 36, 60 и 70 от 2022 г.), в чл. 42, чл. 43, ал. 2, чл. 47, ал. 1 и 2, чл. 48, ал. 2 и чл. 49 думите „Икономическа и финансова политика“ се заменят с „Европейски въпроси и икономически анализи“.
§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2022 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 21 ЮЛИ 2023 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2023 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 22. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Постановлението влиза в сила от 1 август 2023 г. с изключение на разпоредбата на § 1, т. 10, буква "н", която влиза в сила от 1 януари 2024 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г. с изключение на:
1. Разпоредбата на § 5, т. 1, която влиза в сила от 31 декември 2023 г.
2. Разпоредбите на § 1, т. 1, буква "а" и т. 6, буква "а", които влизат в сила от 22 юли 2024 г.
3. Разпоредбата на § 1, т. 1, буква "е" относно т. 31 на чл. 5, ал. 2, която влиза в сила от 22 октомври 2024 г.

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и чл. 16

(Доп. - ДВ, бр. 80 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.)

Списък на лицата, за които не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1 и на които се изплащат квартирни пари по фактически размери

Раздел I

1. Президентът на Република България, председателят на Народното събрание и министър-председателят на Република България.
2. Вицепрезидентът на Република България, заместник-председателите на Народното събрание, заместник министър-председателите, председателят и съдиите от Конституционния съд, председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба.
3. Министрите, председателите на постоянни комисии на Народното събрание, началниците на кабинетите на президента, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя, главните секретари на президента, на администрацията на Народното събрание и на Министерския съвет.
4. Председателят на Сметната палата, омбудсманът, управителят и подуправителите на Българската народна банка, заместник-председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, заместник главните прокурори и заместник-директорите на Националната следствена служба.
5. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.) Председателите на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация, Държавната комисия по сигурността на информацията, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и на Съвета за електронни медии.
6. (нова - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) Ръководителите на парламентарни и правителствени делегации и делегации на съдебната власт.
7. (нова - ДВ, бр. 51 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.) Правителствените процесуални агенти и процесуалните представители на държавата, осъществяващи нейната защита пред Съда на Европейския съюз, пред Европейския съд по правата на човека и пред международен арбитраж.

Раздел II

1. Членовете на Сметната палата и членовете на Висшия съдебен съвет.
2. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.) Заместник-министрите, началниците на кабинетите на заместник министър-председателите и на министрите, главните секретари на министерствата, постоянният секретар на Министерството на външните работи, постоянният секретар на отбраната, началникът на отбраната и главният и административният секретар на Министерството на вътрешните работи.
3. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.) Заместник-омбудсманът, заместник-председателите и членовете на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Държавната комисия по сигурността на информацията, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и на Комисията за защита от дискриминация, членовете на Комисията за защита на личните данни и на Съвета за електронни медии.
4. Органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, областните и заместник областните управители, председателите на общинските съвети и кметовете на общини.
5. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) Членовете на парламентарни и правителствени делегации и делегации на съдебната власт.
6. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г.) Председателят на Държавна агенция "Разузнаване" и началникът на Националната служба за охрана, директорите на главните дирекции на Министерството на вътрешните работи, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт и директорът на Националната здравноосигурителна каса.
7. Председателят и заместник-председателите на Българската академия на науките, ректорите на висшите училища.
8. Ръководителите и заместник-ръководителите на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
9. Ръководителите на предприятия.

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5

(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2023 г.)

Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари

№ по ред
Страна
Предложение за актуализация
Валута
Дневни пари
Квартирни пари до
Европейски съюз
1.
Австрия
евро
56
207
2.
Белгия
евро
56
207
3.
Германия
евро
56
207
4.
Гърция
евро
43
159
5.
Дания
евро
56
207
6.
Естония
евро
44
163
7.
Ирландия
евро
50
187
8.
Испания
евро
47
176
9.
Италия
евро
54
201
10.
Кипър
евро
53
197
11.
Латвия
евро
40
148
12.
Литва
евро
54
199
13.
Люксембург
евро
56
207
14.
Малта
евро
46
169
15.
Нидерландия
евро
56
207
16.
Полша
евро
47
174
17.
Португалия
евро
46
172
18.
Румъния
евро
46
170
19.
Словакия
евро
39
144
20.
Словения
евро
48
179
21.
Унгария
евро
39
145
22.
Финландия
евро
56
207
23.
Франция
евро
56
207
24.
Хърватия
евро
41
151
25.
Чехия
евро
47
175
26.
Швеция
евро
56
207
Други страни
евро
56
207
Европа
1.
Албания
евро
39
144
2.
Беларус
евро
39
144
3.
Босна и Херцеговина
евро
39
144
4.
Великобритания
евро
59
205
5.
Гибралтар
евро
59
221
6.
Исландия
евро
59
221
7.
Косово
евро
39
144
8.
Лихтенщайн
евро
59
221
9.
Молдова
евро
39
144
10.
Монако
евро
56
207
11.
Норвегия
евро
59
236
12.
Република Северна Македония
евро
39
144
13.
Русия
евро
39
144
14.
Сан Марино
евро
59
221
15.
Сърбия
евро
39
144
16.
Украйна
евро
39
144
17.
Черна гора
евро
39
144
18.
Швейцария
евро
87
246
Други страни
евро
50
181
Азия и Близък изток
1.
Азербайджан
евро
39
144
2.
Армения
евро
39
144
3.
Афганистан
евро
39
144
4.
Бангладеш
евро
39
144
5.
Виетнам
евро
39
144
6.
Грузия
евро
39
144
7.
Израел
евро
55
175
8.
Индия
евро
39
144
9.
Индонезия
евро
39
144
10.
Ирак
евро
39
144
11.
Иран
евро
39
144
12.
Йемен
евро
39
144
13.
Йордания
евро
39
144
14.
Казахстан
евро
39
144
15.
Киргизстан
евро
39
144
16.
Китай
евро
39
144
17.
КНДР
евро
39
144
18.
Корея
евро
50
196
19.
Кувейт
евро
55
196
20.
Ливан
евро
39
144
21.
Малайзия
евро
39
144
22.
Монголия
евро
39
144
23.
Обединени арабски емирства
евро
50
175
24.
Пакистан
евро
39
144
25.
Саудитска Арабия
евро
50
175
26.
Сингапур
евро
50
175
27.
Сирия
евро
39
144
28.
Таджикистан
евро
39
144
29.
Туркменистан
евро
39
144
30.
Турция
евро
39
144
31.
Узбекистан
евро
39
144
32.
Япония
евро
59
194
Други страни
евро
42
153
Африка
1.
Алжир
евро
42
125
2.
Ангола
евро
42
104
3.
Гана
евро
37
125
4.
ДР Конго
евро
37
125
5.
Египет
евро
37
104
6.
Етиопия
евро
37
104
7.
Зимбабве
евро
37
125
8.
Кения
евро
37
104
9.
Кот д`Ивоар
евро
37
125
10.
Либия
евро
37
125
11.
Мали
евро
37
104
12.
Мароко
евро
36
154
13.
Мозамбик
евро
37
115
14.
Нигерия
евро
37
115
15.
Тунис
евро
37
104
16.
ЮАР
евро
37
115
Други страни
евро
37
117
Северна Америка
1.
Канада
евро
58
186
2.
Мексико
евро
53
176
3.
САЩ
евро
58
237
Други страни
евро
57
200
Централна и Южна Америка
1.
Аржентина
евро
39
144
2.
Бразилия
евро
39
144
3.
Колумбия
евро
39
144
4.
Куба
евро
58
237
5.
Никарагуа
евро
39
144
6.
Перу
евро
39
144
7.
Чили
евро
39
144
Други страни
евро
42
157
Австралия,
Нова Зеландия и Океания
1.
Австралия
евро
64
239
2.
Нова Зеландия
евро
53
197
Други страни
евро
59
218

Приложение № 3 към чл. 31, ал. 1

(Предишно Приложение № 3 към чл. 31, изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 19.11.2021 г.)

Командировъчни пари на персонала на сухоземни транспортни и специални средства

№ по
ред
Вид персонал
Валута
Командировъчни пари на ден в размери до:
1.Шофьори и стюардеси при автомобилни превози
евро
50 евро при единична езда и 45 евро при двойна езда, включително квартирни пари
2.Локомотивни машинисти, помощник-машинисти, кондуктори на спални и кушет-вагони, персонал на ресторант-вагони, салон-вагони, специални международни пътнически влакове, контролни органи по експлоатационната дейност и друг експлоатационен състав80 на сто от дневните пари за страната на крайната гара, определени по норматива в приложение № 2, като задължително се ползват квартири в крайните гари, осигурени от предприятието. В случаите, когато не са осигурени квартири, се признават квартирни пари срещу документ по размер и валута за съответната страна съгласно приложение № 2.

Приложение № 3а към чл. 31, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Командировъчни пари на екипажите на въздухоплавателните средства, които летят с национални и регистрационни знаци на Република България, включително екипажите на “Авиоотряд 28”

№ по
ред
Екипаж по длъжности
Валута
Командировъчни пари на
ден в размери до:
1.Командир пилот
евро
85
2.Втори пилот
евро
80
3.Борден радист, борден инженер (водещ авиоинженер)
евро
65
4.Стюард/стюардеса
евро
55

Приложение № 3б към чл. 31, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.)

Командировъчни пари на екипажи на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме

№ по
ред
Екипаж по длъжности
Валута
Командировъчни пари на
ден в размери до:
1.Капитанщ. долари300 150
2.Старши помощник-капитанщ. долари225 125
3.Втори помощник-капитанщ. долари135 50
4.Трети помощник-капитанщ. долари120 45
5.Помощник-капитан товаренщ. долари120 45
6.Главен механикщ. долари285 150
7.Втори механикщ. долари225 125
8.Трети механикщ. долари135 50
9.Четвърти механикщ. долари120 45
10.Електромеханик на корабщ. долари180 90
11.Електромеханик на кораб без клас на автоматикащ. долари150 75
12.Електротехникщ. долари30 22
13.Палубен боцманщ. долари30 22
14.Рулевищ. долари25 18
15.Морякщ. долари20 12
16.Помпиерщ. долари30 22
17.Моторист - огнярщ. долари25 18
18.Мотористщ. долари25 18
19.Корабен ремонтчик (фитер)щ. долари30 22
20Главен готвач, готвачщ. долари25 18
21.Старши камериер - домакин на пасажерска частщ. долари30 22
22.Старши камериер - домакин (готвач) на УВК “Калиакра”щ. долари35 25
23.Старши камериер - домакинщ. долари30 22
24.Старши камериерщ. долари25 18
25.Камериерщ. долари20 12
26.Вътрешни и външни проверяващи и контролни органищ. долари210 60
27.Специалистищ. долари90 45

Приложение № 3в към чл. 31, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2023 г.)

Командировъчни пари на екипажите на корабите, плаващи по р. Дунав

№ по
ред
Екипаж по длъжности
Валута
Командировъчни пари на
ден в размери до:
1.Капитаневро100
2.Главен механикевро80
3.Щурман, втори механикевро70
4.Електромеханикевро60
5.Палубен боцман; машинен боцман; старши моряк; оператор на шлепевро50
6.Моряк; моряк – моторист; палубен моряк; стажантевро30
7.Вътрешни и външни проверяващи и контролни органиевро100

Приложение № 3г към чл. 31а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 70 от 2023 г.)

Командировъчни пари на персонал на военни плавателни средства, плаващи по море

№ по ред
Категория персонал
Валута
Командировъчни
пари на ден
1
2
3
4
1.
Офицери с висши военни звания
евро
30
2.
Офицери със старши военни звания
евро
29
3.
Офицери с младши военни звания
евро
28
4.
Офицерски кандидати и старшини/сержанти
евро
27
5.
Матроси/войници
евро
26
6.
Учащи се/стажанти
евро
25
7.
Цивилни служители
евро
25

Приложение № 4 към чл. 45, т. 1 и чл. 47, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г., предишно Приложение № 4 към чл. 45, т. 1 и чл. 47, изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.)

ОБОБЩЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1
№ по редПърви ден на засе-
данието
Име на упълномощения представителВедом-ствоОтпътувал от .........Код на засе-
данието
Наимено-
вание на заседанието
Място за провеждане на заседаниетоПътни разходи (в лв.)Квартирни разходи (в лв.)Общо разходи (в лв.)Забележка

Приложение № 4а към чл. 47, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2012 г.)

КОНТРОЛЕН ЛИСТ……….............
(година)............./..............
(ден/месец)
.....................................................................................................................................................
(име, фамилия)
.....................................................................................................................................................
(ведомство)
Заверени копия от следните документи

Покана/дневен ред на заседанието .....................................................................................
Заповед за командировка ..............................................................................................
Разходооправдателен документ за покупка на самолетен билет ...........................................................
Протокол за покупка на самолетен билет ...............................................................................
Самолетен билет ......................................................................................................
Бордни карти .........................................................................................................
Присъствен лист от заседанието .......................................................................................
Разходооправдателен документ за нощувка ..............................................................................

Приложение № 5 към чл. 49

(Ново - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.)

DECLARATION ON THE USE OF THE BUDGET FOR 2011 OF TRAVEL EXPENSES OF DELEGATES FROM BULGARIA CONCERNING REIMBURSEMENT BY THE COUNCIL GENERAL SECRETARIAT
Row №First day of meetingName of delegateOrganisation representedCity of originCode of meetingTitle of the meetingCity of meetingTravel (BGN)Hotel (BGN)Amount of travel expenses (BGN)Comments

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ